IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény által szabályozott kapacitások változásának, valamint az ellátási területek módosításának lehetőségei

  • Cikk címe: Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény által szabályozott kapacitások változásának, valamint az ellátási területek módosításának lehetőségei
  • Szerzők: Dr. Malárik Edit, Hollósy Emília
  • Intézmények: EÜM
  • Évfolyam: VIII. évfolyam
  • Lapszám: 2009. / 3
  • Hónap: április
  • Oldal: 15-21
  • Terjedelem: 7
  • Rovat: EGÉSZSÉGPOLITIKA
  • Alrovat: EGÉSZSÉGPOLITIKA

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Prof. Dr. Kozmann György
Az egészségügy 2008-ban: bukott reformkísérlet után I. Dr. Sinkó Eszter
Le La Fontaine-nel! A 43/1999-es újabb metamorfózisáról Dr. Fendler Judit
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény által szabályozott kapacitások változásának, valamint az ellátási területek módosításának lehetőségei Dr. Malárik Edit, Hollósy Emília
Az egészségügyi igazgatás rendszerének regionális átszervezése, a minimumfeltételek szerepe Dr. Pintér Melinda
Ügymenetkövető rendszer kiépítése az Országos Gyógyszerészeti Intézetben Dr. Haraszti Csaba, Somody Gertrud
A betegellátás valós költségei - Tételes ráfordítási adatgyűjtés tapasztalatai Dr. Csiba Gábor, Dr. Zétényi Ágnes
Beszámoló az IME IV. Regionális Konferenciájáról IME Szerkesztőség
A dohányzás visszaszorítása, mint kiemelt népegészségügyi prioritás Dr. Vokó Zoltán
Rivasztigmin hatóanyagú transzdermális tapasz költséghatékonyságának vizsgálata enyhe és középsúlyos Alzheimer-betegség kezelésében Skultéty László, Dr. Nagy Balázs, Dr. Alan Brennan, Dr. Nagy József , Dr. Szentesi Annamária, Dessewffy Zoltán, Dr. Kalotai Zoltán
Stratégia és fejlesztés a Mátrai Gyógyintézetben Tamás Éva
Az egészségügyi adatkommunikáció hatékony eszköz a robbanásszerű iparági fejlesztésre Szabadhegyi Csaba, Dr. Englert Zoltán, Kertész Liliána
e-MedSolution - Intelligens kórlap Hadházi-Borsos Balázs
A HEFOP 4.4 a Dél-Dunántúli Régióban Prof. Dr. Kollár Lajos, Dr. Szekeres Péter
„Jó finanszírozási alternatívákat rendkívül nehéz kitalálni” Interjú Kiss Zsolttal Bánky Bea

Szerző Intézmény
Szerző: Dr. Malárik Edit Intézmény: EÜM
Szerző: Hollósy Emília Intézmény: EÜM
EGÉSZSÉGPOLITIKA Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény által szabályozott kapacitások változtatásának, valamint az ellátási területek módosításának lehetőségei Dr. Malárik Edit, Hollósy Emília, Egészségügyi Minisztérium Szerzők ismertetik az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 2009. január 1-jétől hatályos szabályozása alapján a járó- és fekvőbeteg szakellátásban a kapacitások újrafelosztásának, a kapacitások átcsoportosításának, a többletkapacitások befogadásának és az ellátási terület módosításának lehetséges módjait. A könnyebb áttekinthetőség érdekében folyamatábrák segítségével mutatják be a kapacitás és az ellátási terület változtatásával kapcsolatos eljárásrendeket. According to the regulation – came into effect 1st January 2009 – of Act No. 132 of 2006 on development of healthcare delivery system the authors introduce the alternatives to reallocate and redistribute the capacities, to modify the service area and the coverage of overcapacities in the outpatient and inpatient healthcare sector. To facilitate the understanding of regulation the procedures of modifying capacities and service area are shown through flowcharts. BEVEZETÔ Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvényt (továbbiakban Eftv.) a 2008. december 22-én kihirdetett, az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2008. évi CVI. törvény módosította. A törvény módosítását indokolta, hogy a 109/2008. (IX. 26.) AB határozattal az Alkotmánybíróság az Eftv.-nek azokat a szakaszait semmisítette meg, amelyek szabályozták a fekvőbeteg-szakellátási kapacitások felosztását és újrafelosztását, valamint a kapacitás átcsoportosítás lehetőségeit. Az Alkotmánybíróság döntése nem érintette a meglévő kapacitásokat és finanszírozási szerződéseket, így azonnali és közvetlen jogalkotási kényszer nem állt fenn, de az Eftv. módosítása nélkül a korábbi kapacitásszerkezeten érdemben nem lehetett volna módosítani. A szabályozás módosítását indokolta az is, hogy az Eftv. a járóbeteg-szakellátási kapacitásokat a 2006. december 31-én érvényes finanszírozási szerződésekben foglaltak szerint rögzítette, illetve nem engedett kellő teret az egészségügyi ellátórendszer és az egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézeteknek a helyi szükségletekhez jobban igazodó szerkezet kialakítására, továbbá nem írta elő a járóbeteg szakellátást végzők ellátási területének átfedés- és hézagmentes megállapítását. A járó- és fekvőbeteg szakellátásban a kapacitások változtatásának és az ellátási terület módosításának ismerteté- se során az Eftv. és az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban Vhr.) szabályozásán túl ismertetésre kerülnek a fenti módosításokkal – az egészségügyi szolgáltatások egészségbiztosítási alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján – együtt járó finanszírozási változások is. Jelen ismertető nem tér ki az Eftv. által szabályozott egészségügyi ellátási, valamint feladatátadási szerződés bemutatására, mivel a szabályozás módosítása annak lényegi elemeit nem érintette. Kapacitás felosztás éves módosítása A kapacitás felosztás éves módosítása során az egészségbiztosítónak minden év június 30-ig kell megvizsgálni a kapacitások kihasználtságát, majd a vizsgálat alapján javaslatot tenni a kapacitás felosztás módosítására. Az illetékes regionális Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) a kapacitás felosztásról államigazgatási határozatban dönt az ellátási terület meghatározásával egyidejűleg az 1. ábrán bemutatott eljárásrendben. 1. ábra A kapacitásfelosztás éves módosítása Az ÁNTSZ az egészségbiztosító felosztási javaslata alapján, figyelemmel a Regionális Egészségügyi Tanács (RET) javaslataira a törvényben részletesen meghatározott szempontrendszer mentén dönt, így többek között tekintettel kell lennie az adott régió megbetegedési és halálozási IME VIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2009. ÁPRILIS 15 EGÉSZSÉGPOLITIKA mutatóira, az ellátandó lakosságszámra, a felsorolt teljesítménymutatókra, a progresszivitásban betöltött szerepre, az elérhetőség szempontjaira. Fekvőbeteg szakellátásban az Eftv.-ben meghatározott regionális kapacitások kerülhetnek felosztásra, járóbeteg szakellátásban pedig az Eftv. 3. számú mellékletében feltüntetett kapacitás azzal, hogy az legfeljebb 5%-kal megemelésre kerülhet országos szinten a szabályozásban meghatározott feltételek teljesülése esetén. Mivel a kapacitások módosítási, újraosztási, átcsoportosítási lehetőségei révén folyamatosan változhat a kapacitás-szerkezet, ezért a szakellátási kötelezettség mértéke a mindenkor érvényes finanszírozási szerződésben meghatározott kapacitás-mennyiségként került meghatározásra az Eftv.-ben, és a kapacitás-felosztás során erre tekintettel kell eljárni. A döntés nem érintheti az Eftv. 1. számú mellékletében meghatározott kapacitásokat („súlyponti kapacitások”), továbbá az egészségügyi szolgáltatónak azon kapacitásait, amelyekre valamely pályázat során (pl. Új Magyarország Fejlesztési Terv vagy egyéb európai uniós, népegészségügyi célú, egyéb regionális pályázatok) fenntartási kötelezettséget vállalt. sége van a RET és a regionális ÁNTSZ felé. Amennyiben az ÁNTSZ regionális szerve a RET kérelme alapján megállapítja a kapacitások tartós kihasználatlanságának tényét, akkor a tartósan kihasználatlan kapacitásokat ellátási érdekből más szolgáltatónak át lehet adhatni a kapacitás felosztás éves módosítása keretében. A 2. ábrán bemutatott eljárásrend nem tesz kivételt a „súlyponti kapacitásokkal” sem. Kapacitás-átadás a szomszédos régiók között A régió határa mentén élők egészségügyi ellátásának javítása érdekében, a 3. ábrán felvázolt eljárásrendben, a szomszédos régióban működő RET-ek megállapodhatnak fekvő- és járóbeteg szakellátási kapacitásaik átadásáról az Eftv.-ben előírt feltételek teljesülését szem előtt tartva. A megállapodásban fekvőbeteg szakellátás esetén csak a regionális kapacitásokról rendelkezhetnek. Akkor megengedett a nem szomszédos régiók közötti kapacitás-átadás, ha az adott szakellátás nem érhető el a szomszédos régióban. A megállapodás kötelező tartalmi elemei jogszabályi szinten kerültek rögzítésre. A megállapodás érvényességének feltétele, hogy azt az országos tisztifőorvos jóváhagyja. Eljárás a kapacitás tartós kihasználatlansága esetén Az Eftv. mind a fekvő-, mind a járóbeteg szakellátás tekintetében definiálja a tartósan kihasználatlan kapacitás fogalmát (2. ábra). A fenntartó tartósan kihasználatlan kapacitás esetében csökkentheti szakellátási kötelezettségének mértékét, vagy módosíthatja szakmai összetételét legfeljebb az országos átlagos kihasználtságot elérő mértékben. Új szabályozási elem, hogy az egészségbiztosító köteles monitorozni a kapacitáskihasználtságot, és felszólítani a fenntartót, hogy 30 napon belül tegyen lépéseket a tartósan kihasználatlan kapacitás megszüntetésére. Ha a fenntartó ezt elmulasztja, az egészségbiztosítónak tájékoztatási kötelezett- 3. ábra Kapacitás-átadás a szomszédos régiók között Kapacitás átcsoportosítás lehetőségei és kezdeményezése 2. ábra Eljárás kapacitás tartós kihasználatlansága esetén 16 IME VIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2009. ÁPRILIS A 4. és 5. ábra segítségével könnyen áttekinthetővé válnak a kapacitás átcsoportosítás lehetőségei, amelyre sor kerülhet adott intézményen belül, illetve azonos fenntartó esetén saját intézményei között. Az egészségügyi szolgáltató a fenntartója egyetértésével kezdeményezheti a lekötött aktív fekvőbeteg-szakellátási kapacitásai legfeljebb 10 százalékának krónikus fekvőbeteg-szakellátási kapacitássá, egy napos ellátási, illetőleg járóbeteg-szakellátási kapacitássá történő átcsoportosítását. Kezdeményezheti továbbá a finanszírozási szerződése szerinti szakmáihoz tartozó kapacitásai más szakmákba történő átcsoportosítását, azzal, hogy az egészségügyi szolgáltató EGÉSZSÉGPOLITIKA Eljárásrend finanszírozási, illetve szakmai protokollok szerinti minőségi követelmények megszegése esetén 4. ábra Kapacitás átcsoportosítás lehetőségei fekvőbeteg és járóbeteg szakellátásban rendelkezésére bocsátott kapacitásainak száma összességében nem változhat. Az átcsoportosítás során annak/azoknak a szakmá(k)nak a kapacitása legfeljebb 20%-kal csökkenhet, amely(ek)ből az átcsoportosítás történik, annak/azoknak a szakmáknak a kapacitása pedig legfeljebb 30%-kal növekedhet, amely(ek)re az átcsoportosítás irányul. Krónikus fekvőbeteg kapacitások esetében további feltétel, hogy az egyes szakmacsoportokban lekötött krónikus fekvőbeteg-szakellátási kapacitások legfeljebb 10 százaléka erejéig kezdeményezhető a krónikus szakmacsoportok közötti átcsoportosítás. A fenntartó kezdeményezheti a saját fenntartásában lévő, azonos régióban vagy egymással szomszédos régióban működő szolgáltatói közötti kapacitás átcsoportosítást azzal, hogy az átcsoportosítás az egyes régiókra vonatkozóan az Eftv. 2. számú mellékletében megállapított összkapacitások számát nem változtathatja meg. Az átcsoportosításokról a regionális ÁNTSZ dönt, melynek során vizsgálja a jogszabályban előírt feltételek teljesülését (5. ábra). A Regionális Egészségbiztosítási Pénztár (REP) folyamatosan ellenőrzi a szolgáltatók által nyújtott egészségügyi ellátások minőségét az érvényes finanszírozási protokollok – ennek hiányában a szakmai protokollok – alapján. A hiányosságok megállapítása esetén a fenntartó, az ÁNTSZ, az Egészségbiztosítási Felügyelet, valamint az egészségügyi miniszter egyidejű tájékoztatása mellett a REP felszólítja a szolgáltatót legalább a protokolloknak megfelelő szolgáltatásnyújtásra, majd 60 nap elteltével újra ellenőrzi a szolgáltatót. Az eljárásrendet a 6. ábra mutatja be. Amennyiben a szolgáltató továbbra sem teljesíti maradéktalanul a protokollok által előírt követelményeket, az egészségbiztosító az adott szolgáltatás finanszírozására az elérési szabályoknak megfelelő távolságon belül, az adott szolgáltatásra működési engedéllyel rendelkező súlyponti kórháznak tesz szerződéskötési ajánlatot. Ha a súlyponti kórház az ajánlatot visszautasítja, vagy eleve nem található a feltételeknek megfelelő súlyponti kórház, melynek ajánlatot tehetne, a REP pályázatot ír ki a feladat ellátására, melyre az adott régióban működő valamennyi, a szakmai minimumfeltételeknek megfelelő szolgáltató pályázhat. A pályázat lezárultáig az ÁNTSZ ellátási érdekből átmenetileg új szolgáltatót jelölhet ki a feladat ellátására, ez esetet kivéve, a régi szolgáltató finanszírozási szerződése érvényben marad az átvevő súlyponti kórházzal vagy a pályázaton nyertes szolgáltatóval kötött szerződés érvényessé válásáig. 6. ábra Finanszírozási, illetve szakmai protokollok szerinti minőségi követelmények megszegése Többletkapacitás befogadási eljárások 5. ábra Kapacitás átcsoportosítás kezdeményezése fekvőbeteg és járóbeteg szakellátásban Előzetes többletkapacitás befogadási eljárás A 7. ábra szerinti előzetes kapacitás befogadási eljárásban kerülnek befogadásra azon működési többletforrást IME VIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2009. ÁPRILIS 17 EGÉSZSÉGPOLITIKA 7. ábra Előzetes többletkapacitás befogadási eljárás igénylő kapacitások, melyek fejlesztési célú pályázat (például Új Magyarország Fejlesztési Terv vagy egyéb európai uniós pályázat, regionális fejlesztés, népegészségügyi programok) megvalósításához szükségesek. A befogadási kérelmet a pályázat benyújtási határidejét 75 nappal megelőzően kell benyújtani a RET-hez és az egészségügyi miniszterhez. A korábbi szabályozástól eltérően a pénzügyi hatásvizsgálatot nem a RET, hanem a pályázó köteles elkészíteni és kérelméhez csatolni. A RET a kérelmeket véleményezi és rangsorolja. Mivel az esetek túlnyomó részében a kapacitás befogadás éven túli kötelezettséget jelent, így az egészségügyi miniszter egészségbiztosítóval közösen elkészített és a pénzügyminiszter által jóváhagyott befogadási javaslatát a Kormány elé kell terjeszteni nyilvános kormányhatározattal történő jóváhagyás céljából. A befogadásról szóló egészségügyi miniszteri kiértesítést a pályázónak szakmai programjához kell csatolnia. Az előzetes befogadásokról az egészségbiztosító nyilvántartást vezet. A nyilvántartásból törlésre kerülnek azok a befogadások, amelyek pályázati támogatása elutasításra került, vagy amelyekre a pályázó a működés megkezdésére megjelölt határidőt követő fél éven belül nem köt finanszírozási szerződést. A nyilvántartást az egészségbiztosító minden év február 28-áig teszi közzé a Magyar Közlönyben és a honlapján. Szakmai prioritások alapján történő többletkapacitás befogadás Az Eftv.-ben meghatározott kapacitás-mennyiségen felül kapacitás befogadására, amennyiben a kapacitás a szolgáltatónál többletforrás bevonását igényli, a 8. ábra szerinti eljárásrendben van mód. Az egészségügyi miniszter többletkapacitás befogadási pályázat kiírását a költségvetésben előre elkülönített keret terhére és az adott évben meghirdetett szakmai prioritásokhoz kötődően engedélyezheti. A szakmai prioritásokat az egészségbiztosító, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH), valamint a RET-ek véleményének figyelembevételével az egészségügyi miniszter hirdeti ki 18 IME VIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2009. ÁPRILIS 8. ábra Szakmai prioritások alapján történő többletkapacitás befogadás minden év február 28-áig (2009. évre a jogszabály nem ír elő kötelezettséget, mivel a 2009. évi költségvetésben sem állnak rendelkezésre elkülönített források). A pályázatok elbírálásának elősegítéséhez a pályázatokat az egészségbiztosító véleményezi, rangsorolja a Bíráló Bizottság számára, mely a jogszabályban meghatározott szempontok figyelembevételével terjeszti fel befogadási javaslatát az egészségügyi miniszternek. A döntéshez csak a befogadási előirányzat túllépése esetén szükséges a pénzügyminiszter jóváhagyása. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatója a befogadott többletkapacitások mértékéről, a szerződéskötés időpontjáról, valamint a befogadás időtartamáról közleményt ad ki. Eljárásrend többletkapacitás befogadására váratlan esemény, előre nem látható módon bekövetkező ellátási szükséglet esetén 9. ábra Váratlan esemény, előre nem látható módon bekövetkező ellátási szükséglet 1. EGÉSZSÉGPOLITIKA A 9. ábra mutatja be a váratlan esemény, előre nem látható módon bekövetkező ellátási szükséglet esetén a szükséges többletkapacitás befogadására és annak finanszírozására vonatkozó eljárásrendet. Az ÁNTSZ területileg illetékes szerve kezdeményezi a finanszírozási szerződés módosítására irányuló eljárást. A kérelem jóváhagyásával meghatározott szempontok alapján az egészségügyi miniszter a pénzügyminiszter egyetértésével dönt az ellátási szükségletnek megfelelő mértékű kapacitástöbblet befogadásáról és annak finanszírozásáról. Az egészségbiztosító regionális szerve a finanszírozási szerződést a döntésnek megfelelően visszamenőleg módosítja. A szerződés az ellátási szükséglet fennállásának időtartamáig él, és az egészségbiztosító folyamatosan hathavonta felülvizsgálja. A 10. ábra szerinti, a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 27/A. §-ában szabályozott eljárásrend lehetőséget ad arra, hogy váratlan esemény, előre nem látható módon bekövetkező ellátási szükséglet esetén többletkapacitás befogadás nélkül is lehessen mód a többlet-teljesítmény előre meghatározott alapdíjon történő kifizetésére. A kifizetést a regionális tisztifőorvos kérelmére az egészségügy miniszter az elkülönített tartalék terhére engedélyezheti. A tartalékként rendelkezésre álló forrást meghaladó mértékű kifizetések esetén a döntéshez a pénzügyminiszter jóváhagyása is szükséges. Az egészségügyi szolgáltatók ellátási területét az egészségügyi államigazgatási szerv határozatban állapítja meg. Az ellátási terület meghatározása és módosítása során a törvényi szempontokra tekintettel kell lenni (pl. elérési szabályok; régióhatáron túlnyúló ellátási terület magasabb progresszivitási szintnél; az ellátási terület meghatározott bontásokban megadása: szakmacsoport/szakma, teljesítményegységek, betegségcsoportok, tevékenységek, ellátási formák stb). Egészségügyi szolgáltatónként az ellátási területeket a hozzátartozó kapacitásokkal együtt a regionális egészségügyi államigazgatási szervek által vezetett nyilvántartások tartalmazzák, melyekbe betekintést biztosítanak honlapjukon keresztül. A nyilvántartásokat hivatalból módosítják a regionális ÁNTSZ-ek, ha az a kapacitást érintő – Eftv. szerinti – módosulás miatt szükségessé válik. A regionális nyilvántartások adatait az OTH összesíti és honlapján közzéteszi. 11. ábra Ellátási terület módosításának szabályai 1. 10. ábra Váratlan esemény, előre nem látható módon bekövetkező ellátási szükséglet 2. Ellátási terület meghatározása és módosítása Ellátási terület az a földrajzi terület, amire adott szolgáltatók fenntartóinak a szakellátási kötelezettsége kiterjed. Ellátási terület meghatározásának, módosításításának szabályait mutatják be a 11-13. ábrák. Az ellátási területre vonatkozó szabályok kiterjesztésre kerültek a járóbeteg szakellátásra. Az Eftv. az ÁNTSZ-t hatalmazza fel az ellátási terület megállapításának hatáskörével. 12. ábra Ellátási terület módosításának szabályai 2. IME VIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2009. ÁPRILIS 19 EGÉSZSÉGPOLITIKA feletti része pedig az előirányzat erejéig kerül finanszírozásra a többi szolgáltató teljesítményének függvényében meghatározott alapdíjon) minden kapacitás-, feladat- és ellátási terület változással módosítani kell. Kivételt képez ez alól az Eftv. szerinti átcsoportosítás, mely az aktívból krónikus ellátásba történő átcsoportosítás kivételével nem érintheti az EMAFT-t. Az ellátási terület módosításáról szóló megállapodásukban a felek rendelkezhetnek arról, hogy az EMAFT ne változzon, valamint a szomszédos régiók közötti kapacitásátadás esetén is a szerződésben rögzítettek szerint kerül átvezetésre a teljesítmény. ÖSSZEFOGLALÁS 13. ábra Ellátási terület módosításának szabályai 3. A kapacitás-módosításokkal együtt járó finanszírozási változások A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 27/A. §-a tartalmazza azokat a finanszírozási szabályokat, amelyek mentén az egészségbiztosító átvezeti a finanszírozásban a kapacitások változásának megfelelő módosításokat. Általános szabály szerint az előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítményt (EMAFT: a szolgáltató teljesítményének előre meghatározott része, amely az érvényes alapdíj 100%-án, a A kapacitásszabályozás Eftv. által előírt normáinak folyamatábrák segítségével történő ismertetése remélhetőleg segítséget nyújt az egészségügyi szolgáltatóknak és fenntartóiknak/tulajdonosaiknak a sokszor bonyolult jogszabályi előírásokban eligazodni a kapacitás és az ellátási terület változtatásával kapcsolatos eljárásrendeket könnyebben áttekinteni. 2009. márciusában módosításra került az egészségügyi szolgáltatások egészségbiztosítási alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet, a módosítás érintette a járó- és fekvőbeteg szakellátásban a kapacitások változtatásának és az ellátási terület módosításának során bekövetkező, azzal együtt járó finanszírozást módosító szabályokat, amelyeket összefoglalóan szintén ismertettek a szerzők. IRODALOMJEGYZÉK [1] Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény [2] Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2008. évi CVI. törvény [3] Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet [4] Az egészségügyi szolgáltatások egészségbiztosítási alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet A SZERZÔK BEMUTATÁSA Dr. Malárik Edit, orvos, 1978-ban szerzett általános orvosi diplomát a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán. 1983-ban fül-orr-gégegyógyászatból tett szakvizsgát. 1999-ben Pécsett a Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán jogi szakokleveles or- 20 IME VIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2009. ÁPRILIS vos, 2003-ban a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központjában egészségügyi szakmenedzser diplomát szerzett. 2004-ben tette le a közigazgatási szakvizsgát. 1978-ban kezdte meg orvosi tevékenységét Kalocsa Városi Önkormányzat Kórház-Rendelőintézetében, 1990-től másodfőorvosi beosztásban dolgozott, 1995-től a gyógyító munka mellett rendelőintézeti vezető főorvosi teendőket is ellátta. 2000 áprilisától függetlenített állásban a ren- EGÉSZSÉGPOLITIKA delőintézeti vezetés mellett a kórházi kontrolling tevékenység vezetésével is megbízták. 2002 decemberétől 2003 májusáig az OTP Egészségmegőrző és Szolgáltató Kft. keletmagyarországi régióvezetőjeként az OTP Egészségpénztár egészségügyi szolgáltató hálózatának kiépítésével foglalkozott. 2003 májusától az Egészségügyi Minisztérium főosztályvezető-helyettese. Hivatali munkája során többek között foglalkozott az egészségügyi ellátórendszer finanszírozásá- val, az egészségbiztosítási rendszer továbbfejlesztésével, vezette az egészségpolitikai helyettes államtitkár titkárságának munkáját és koordinálta az egészségpolitikai helyettes államtitkár irányítása alá tartozó főosztályok feladatait. Jelenleg az Egészségpolitikai Főosztály főosztályvezető-helyetteseként a szakellátási kapacitások szabályozási feladatai mellett ellátja a minisztérium országos gyógyító intézeteinek szakmai felügyeleti irányításával kapcsolatos feladatait. Hollósy Emília, közgazdász, 2005-ben szerzett diplomát a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi karán, diplomáját egészségügyi technológiaelemzés témakörben írta. 2005 ok- tóbere óta dolgozik az Egészségügyi Minisztériumban, 2006 óta egészségbiztosítási területen a szakellátási kapacitások szabályozási feladatai terén tevékenykedik, jelenleg az Egészségpolitikai Főosztály Egészségbiztosítási Osztályának tanácsosa. Jelentős egészségügyi beruházások indulnak el a Nyugat-dunántúli régióban Április 9-én Zalaszentgróton ünnepélyes keretek között hat önkormányzat polgármestere írta alá és további hat vehette át támogatási szerződését Dr. Székely Tamás egészségügyi minisztertől. Az összesen közel másfél milliárdos egészségügyi beruházások az elkövetkezendő két évben valósulnak meg a térségben. Az eseményen részt vett a miniszter mellett Baracskai József a Regionális Fejlesztési Tanács tagja és Matisz János a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. Fejlesztési Programok Üzletágának vezetője. Dr. Székely Tamás egészségügyi miniszter elmondta, hogy mindig jó érzés ilyen rendezvényen részt venni, főleg jó ötletnek tartja, hogy egyszerre 12 önkormányzat fejlesztésének elindulását ünnepelhetjük. Baracskai József, az RFT képviseletében különös örömét fejezte ki, hogy részt vehet a rendezvényen, hiszen a vendéglátó város, Zalaszentgrót nyertes Egészségházát édesapja is vezette. Matisz János, a VÁTI Kht. Fejlesztési Programok Üzletágának vezetője így fogalmazott: „hiszem, hogy jól döntöttünk, mert a mai nappal útjára induló 12 projekt jó ügyet szolgál; az egészségügyet.” A mai nap különösen fontos, hiszen az ittlévők az elsők, akik átvehették a támogatást biztosító szerződéseket az Új Magyarország Fejlesztési Terv egészségügyi szolgáltatások fejlesztése – kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése című pályázat keretein belül. A térségben, a témában kiírt pályázatok nyertes projektjei révén közel 400 millió forint támogatásból, 8 egészségház fejlesztése és 3 önálló háziorvosi rendelő felújítása indulhat el. Közel 3300 négyzetméteren kerülnek felújításra háziorvosi, fogorvosi, gyermekorvosi és a védőnői szolgálat rendelői, ezek ellátási területe mintegy 60 települést fed le. További 700 millió forint támogatást pedig felújításokra és bővítésekre, valamint nagy értékű orvosi eszközök beszerzésére fordítanak. Balogunyom, Csesztreg, Jánosháza, Rédics, Lenti és a házigazda Zalaszentgrót a mai nappal írta alá támogatási szerződését. Csorna, Gencsapáti, Győrszemere, Lébény, Óhíd és Veszprémvarsány pedig az ünnepségen kapták meg okleveleiket az egészségügyi minisztertől. TÉ IME VIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2009. ÁPRILIS 21