IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

A gazdasági társaságok költségvetési intézménnyé átalakulását követő egy év tapasztalatai egy „munkaügyes” szemével

  • Cikk címe: A gazdasági társaságok költségvetési intézménnyé átalakulását követő egy év tapasztalatai egy „munkaügyes” szemével
  • Szerzők: Dr. Illés Márta
  • Intézmények: Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
  • Évfolyam: XIII. évfolyam
  • Lapszám: 2014. / 8
  • Hónap: október
  • Oldal: 31-35
  • Terjedelem: 5
  • Rovat: MENEDZSMENT
  • Alrovat: HUMÁN ERÔFORRÁS

Absztrakt:

A fekvőbeteg szakellátást és az ehhez kapcsolódó háttérszolgáltatást nyújtó gazdasági társaságok 2013. április 1-jén költségvetési szervekké alakultak át. A cikk az átalakulást követő egy év tapasztalatait foglalja össze munkaügyi aspektusból. 2013. május 1. napjától a kórházi dolgozók munkaviszonya a törvény erejénél fogva közalkalmazotti jogviszonnyá alakult át. A szerző a cikkben kitér a közalkalmazotti jogviszony egyes munkajogi jogintézményeire, például a besorolás, a szabadság, az illetmény jogi szabályozására és gyakorlati kérdéseire.

Angol absztrakt:

The state owned inpatient medical care and the corresponding service providing companies were transformed into central budgetary institutions the 1st April 2013. The article summarizes experiences from a human resources aspect one year after the transformation. The status of the hospital employees' was transformed into public servant contractual relaionship by virtue of the strength of the law by the 1st of May 2013. The author goes into detail about the single labourlaw legal institutions of the public servant contractual relationship, for example the classification, the days off, the remunera tion and their practical questions.

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Dr. Rákay Erzsébet
Tartalom IME Szerkesztőség
Egészségügyi innovációt támogató uniós program indul - Interjú Dr. Jakab Zoltánnal Boromisza Piroska
Az egészségi állapot felmérés és az egészségfejlesztési tevékenység informatikai támogatásának igényei, lehetséges megoldásai Dr. Kuntár Ágnes, Király Gyula
Exploring Medical Tourism in Mexico: Competitive advantages and disadvantages in the international arena Dr. Nathalie Desplas
Fokozódó ellenőrzés – Infekciókontroll helyzetkép Dr. Barcs István
Az oltási fegyelem lazulása Magyarországon Harmos Anna, Süveges Melinda
Ciki a cigi! IME Szerkesztőség
Az Ebola vírus – kell-e félnünk tőle? Pályi Bernadett, Kis Zoltán, Bognár Zsófia
Menedzsment módszerek alkalmazhatósága és dinamikus képességek az egészségügyben Dr. Czinkóczi Sándor, Dr. Révai Tamás
A gazdasági társaságok költségvetési intézménnyé átalakulását követő egy év tapasztalatai egy „munkaügyes” szemével Dr. Illés Márta
Központban a leukémia IME Szerkesztőség
Eszközök és eljárások a betegek és a dolgozók biztonsága szolgálatában az onkológiai és hematológiai osztályon Berkes Krisztina
Ciki a cigi! - 2 rész IME Szerkesztőség
Az orvossegéd képzés Magyarországon Kádár László, Tóth Tímea, Prof. Dr. Domján Gyula , Sinka Magdolna
A Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikáján átadták az új Kontinencia Centrumot IME Szerkesztőség
A gyermekgyógyászat feladatai a felnőttkori szív- érrendszeri betegségek megelőzésében a lipid teória változásai tükrében Dr. Szamosi Tamás
A Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikáján átadták az új Kontinencia Centrumot 2 rész IME Szerkesztőség
40 éves a debreceni Urológiai Klinika IME Szerkesztőség
Az egészségügyi költségcsökkentés Lean Six Szigma megközelítése az eredményközlési idő (TAT) javításával Hubert Palumbo
XV. Szolgáltatásmenedzsment – Outsourcing Konferencia (2014. november 12.) IME Szerkesztőség
A humán papillómavírus nem válogat Prof. Dr. Kovács L. Gábor, Dr. Rideg Orsolya, Prof. Dr. Miseta Attila, Dr. Gombos Katalin
XIV. Vezetői eszköztár – Kontrolling Konferencia (2014. december 10.) IME Szerkesztőség

Szerző Intézmény
Szerző: Dr. Illés Márta Intézmény: Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

[1] 2013. évi XXV. törvény a fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről (Átvételi tv.)
[2] 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.)
[3] 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (Mt.)
[4] 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről (Jogállási tv.)
[5] 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról

MENEDZSMENT HUMÁNERŐFORRÁS A gazdasági társaságok költségvetési intézménnyé átalakulását követő egy év tapasztalatai egy „munkaügyes” szemével Dr. Illés Márta, Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház A fekvőbeteg szakellátást és az ehhez kapcsolódó háttérszolgáltatást nyújtó gazdasági társaságok 2013. április 1-jén költségvetési szervekké alakultak át. A cikk az átalakulást követő egy év tapasztalatait foglalja össze munkaügyi aspektusból. 2013. május 1. napjától a kórházi dolgozók munkaviszonya a törvény erejénél fogva közalkalmazotti jogviszonnyá alakult át. A szerző a cikkben kitér a közalkalmazotti jogviszony egyes munkajogi jogintézményeire, például a besorolás, a szabadság, az illetmény jogi szabályozására és gyakorlati kérdéseire. The state owned inpatient medical care and the corresponding service providing companies were transformed into central budgetary institutions the 1st April 2013. The article summarizes experiences from a human resources aspect one year after the transformation. The status of the hospital employees' was transformed into public servant contractual relaionship by virtue of the strength of the law by the 1st of May 2013. The author goes into detail about the single labourlaw legal institutions of the public servant contractual relationship, for example the classification, the days off, the remuneration and their practical questions. 2013. április 1. napjától a törvény erejénél fogva megszüntetésre került 28, korábban gazdasági társaságként működő kórház, melyek feladatait 20 költségvetési szerv, mint jogutód „befogadó intézmény” vette át. (Egyes befogadó intézmények több gazdasági társaság összevonásával jöttek létre.) A fekvőbeteg szakellátást és az ehhez kapcsolódó háttérszolgáltatást nyújtó gazdasági társaságok költségvetési szervekké történő átalakulását a 2013. évi XXV. törvény, az ún. Átvételi törvény szabályozta. Az Átvételi törvény értelmében a feladat átvételének időpontja 2013. április 1-je volt, mely időponttól az átalakult intézmények felett a fenntartói jogokat a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) gyakorolja. MUNKAVISZONY KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONNYÁ TÖRTÉNŐ ÁTALAKULÁSA A kórházak jogállásának megváltozása mellett a dolgozók esetében úgynevezett jogviszonyváltás következett be: 2013. május 1. napjától a kórházi dolgozók munkaviszonya közalkalmazotti jogviszonnyá alakult át. Ez a jogviszonyvál- tás hozzávetőlegesen 17 000 fő egészségügyi és egészségügyben dolgozót érintett. Az Átvételi törvény garanciális rendelkezéseket fogalmazott meg annak érdekében, hogy az átvett munkavállalók ne kerüljenek hátrányos helyzetbe az átalakulással. Az átalakuláskor (és jelenleg is) hatályos jogszabályok nem adtak lehetőséget a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó alkalmazottak közalkalmazotti jogviszonyban történő továbbfoglalkoztatására, az Átvételi törvény szabályozása ezt azzal a felhatalmazással pótolta, hogy 2013. április hónapban a költségvetési intézménnyé átalakult egészségügyi intézmények a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 1. §-ában foglaltaktól eltérően, munkaviszonyban álló személyeket is foglalkoztathattak az átvett munkavállalók munkaviszonyának közalkalmazotti jogviszonnyá történő átalakulásáig. A gazdasági társaságoknál a feladat átvételének időpontjáig fennállt munkaviszonyok 2013. május 1. napjával a törvény erejénél fogva átalakultak közalkalmazotti jogviszonnyá. A jogszabály meglehetősen rövid határidőket állapított meg az egyes átalakulással kapcsolatos feladatok ellátására a befogadó intézményeknek, mint például arra, hogy a feladat átvételét követően 14 napon belül kellett kinevezési okmányt átadni a munkavállalók részére, mely a fentiekben említett közel 17 000 érintett munkavállalóra tekintettel nem kevés feladatot rótt az intézmények munkaügyi, illetve humánpolitikai személyzetére. A munkavállaló a kinevezési okmány átvételét követő 15 napon belül nyilatkozhatott úgy, hogy nem járul hozzá a befogadó intézménynél történő közalkalmazotti jogviszonyban való továbbfoglalkoztatásához, ekkor 2013. április 30-ával a munkaviszonya megszűnt. Ebben az esetben felmondási időre, végkielégítésre a munkavállaló nem volt jogosult. Amennyiben a munkavállaló a határidőn belül nem nyilatkozott, az a kinevezési okmány elfogadásának minősült és jogviszonya a törvény erejénél fogva átalakult. Amennyiben a munkavállalóval a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges törvényi feltételek hiánya miatt nem volt létesíthető közalkalmazotti jogviszony (pl. büntetlen előélet, életkori feltétel hiánya stb.), munkaviszonya megszüntetésre került, ez esetben azonban a munkáltatónak úgy kellett eljárnia, mintha a dolgozó munkaviszonya munkáltatói felmondással szűnt volna meg, vagyis a felmondási idő és végkielégítés szabályait kellett alkalmazni. A GYEMSZI tájékoztatása szerint az összlétszámhoz viszonyítva elenyésző számban éltek a dolgozók az „ellentmondási” jogukkal, intézményenként mindössze 2-3 dolgozó szüntette meg jogviszonyát a továbbfoglalkoztatás elutasításával. IME XIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2014. OKTÓBER 31 MENEDZSMENT HUMÁNERŐFORRÁS KÖZALKALMAZOTTI BESOROLÁS, FIZETÉSI OSZTÁLY ÉS FOKOZAT Az intézmények egészségügyi dolgozóinak fizetési osztályba és fokozatba való besorolása az ágazati előmeneteli szabályok bevezetésekor, az ágazati bérfejlesztés 2012. évi megvalósításakor már megtörtént, hiszen a bérfejlesztés összege megállapításának alapja a fizetési osztályba, fokozatba való besorolás volt. Az egészségügyben dolgozók, vagyis a gazdasági-műszaki területen dolgozók, illetve az egészségügyi ágazati bérfejlesztésben nem részesült dolgozók esetében az átalakult intézményeknek a kinevezések elkészítésekor kellett végrehajtaniuk a közalkalmazotti besorolást. A fizetési osztály (A-J) megállapítására a Kjt. és az adott ágazatban irányadó végrehajtási rendelet szabályai irányadók. Az egészségügyi ágazatban a 356/2008. (XII. 31.) Kormányrendelet határozza meg, hogy az adott munkakörben foglalkoztatott dolgozót milyen fizetési osztályba lehet besorolni, az ellátandó munkakör betöltésére előírt legmagasabb iskolai végzettségnek, szakképesítésnek, szakképzettségének, doktori címnek, tudományos fokozatnak a figyelembevételével, amellyel a dolgozó rendelkezik. A közalkalmazott fizetési fokozatát (1-14) közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján kell megállapítani, mely számítására vonatkozó szabályokat a Kjt. 87/A. §-a tartalmazza. Egy-két esetkört kiemelve közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell elismerni: • a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatónál eltöltött idő, közszolgálati, szolgálati jogviszonyokban töltött idők, • 1992. július 1-jét megelőzően fennállt munkaviszony teljes időtartama, függetlenül a megszűnés módjától, • a munkaviszonynak azt az időtartamát, amely alatt a közalkalmazott a munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel rendelkezett, • sorkatonai szolgálatot stb. Ezeket az irányadó szabályokat az átalakuláskor elkészített kinevezések esetén azzal az eltéréssel kellett alkalmazni, hogy a munkavállalóknak a gazdasági társaságnál, illetve közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál, 1992. június 30-át követően töltött idejét közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kellett elismerni, függetlenül a jogviszony jellegétől. JUBILEUMI JUTALOMRA, FELMENTÉSI IDŐRE, VÉGKIELÉGÍTÉSRE VALÓ JOGOSULTSÁGI IDŐ SZÁMÍTÁSA El kell különíteni a fizetési fokozat megállapítása, továbbá a jubileumi jutalomra vonatkozó jogosultsági idő, és a felmentési idő számításához figyelembe vehető időtartamokat. Utóbbiak esetében a közalkalmazotti, közszolgálati, szolgálati jogviszonyokban töltött időtartamokat kell figyelembe venni. A gyakorlatban többször is problémát okozott, hogy figyelembe vehető-e, illetve mikor kell figyelembe 32 IME XIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2014. OKTÓBER venni a jubileumi jutalomra való jogosultság és felmentési idő számításánál a Kjt. hatálybalépése, vagyis 1992. július 1-je előtt fennállt jogviszonyt? Amennyiben a munkáltató a Kjt. hatálybalépésekor (1992. július 1.) Kjt. hatálya alá került, akkor e munkaviszonyt közalkalmazotti jogviszonyként kell elismerni és beszámítani. Szintén beszámítandó a korábbi munkaviszony időtartama, ha az a Kjt. hatálybalépése előtt áthelyezéssel keletkezett, több áthelyezés esetén, ha a munkaviszonyok az utolsó áthelyezésig folyamatosak, valamennyi áthelyezés időtartama beszámítandó. Például a megyei tanácsok központi gyógyszertárainál munkaviszonyban töltött időtartamok akkor lennének beszámíthatóak közalkalmazotti jogviszonyban töltött időtartamként, ha a gyógyszertárral 1992. július 1. előtt fennállt jogviszony áthelyezéssel szűnt volna meg, és olyan munkáltatóval létesített a dolgozó újabb jogviszonyt, amely a Kjt. hatálybalépését követően annak hatálya alá került. A jubileumi jutalom, a felmentési idő, és a végkielégítés megállapítása szempontjából a Kjt. szabályai szerint meghatározott, közalkalmazotti jogviszonyban töltött időtartamokon kívül a társaságnál az átadást megelőzően megszakítás nélkül munkaviszonyban töltött időt is figyelembe kell venni. Így az átalakult társaság jogelődeinél munkaviszonyban töltött, illetőleg a Kjt. 25/A. szerinti átadást megelőzően fennálló közalkalmazotti jogviszony időtartamát is. Mi a helyzet azokkal, akik korábban munkavállalói voltak a gazdasági társaságnak, megszakították munkaviszonyukat, és most újabb jogviszonyt létesítenek ugyanazon gazdasági társaság költségvetési intézmény jogutódjával? Itt már nem lehet elismerni közalkalmazotti jogviszonyként a korábbi, gazdasági társaságnál eltöltött munkaviszony időtartamát a fenti jogosultsági idők megállapításánál, hiszen nem áll fenn az a feltétel, hogy a társasággal az átalakulást megelőzően megszakítás nélküli munkaviszonyban állt a munkavállaló. Vagyis a jubileumi jutalomra, felmentési időre, végkielégítésre való jogosultság számításánál közalkalmazotti jogviszonyban töltött időtartamként figyelembeveendő időszak számítására vonatkozó, munkavállalót védő garanciális szabály csak akkor védi a munkavállalót, ha az továbbra is az átalakult intézménnyel áll folyamatos munkaviszonyban, egyéb esetben a gazdasági társaságnál töltött időtartammal nem szerez fentiekben említettekre jogosultságot. A másik jubileumi jutalommal kapcsolatos, gyakorlatban felmerült esetkör, amikor az átalakulást követően megállapításra került, hogy a dolgozó a jubileumi jutalomra való jogosultsági időt (25, 30 vagy 40 év) a gazdasági társaság fennállása alatt szerezte meg azáltal, hogy a társaságnál (illetve jogelődeinél) az átadást megelőzően megszakítás nélküli munkaviszonyban töltött idők együttes figyelembevételével kell meghatározni a jubileumi jutalmat. Érvényesíthet-e dolgozó jubileumi jutalom iránti igényt, amennyiben a munkajogi igény érvényesítésére vonatkozó általános elévülési időn (3 év) belül van? E témában több intézmény intézett megkeresést a fenntartó felé, akinek tájékoztatása szerint a dolgozó nem jogo- MENEDZSMENT HUMÁNERŐFORRÁS sult a jubileumi jutalomra, ha az átalakulást megelőzően érte el a szükséges beszámítandó időt, hiszen akkor a dolgozó nem állt a Kjt. hatálya alatt és az Átvételi törvény visszamenőleges hatályú kifizetésről nem rendelkezik. Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Jogállási törvény) 2013. júliusban hatályba lépett módosítása értelmében, amennyiben az Átvételi tv. alapján továbbfoglalkoztatott személy jubileumi jutalom iránti igényt érvényesít, a jubileumi jutalom összegét csökkenteni kell azon felvett juttatás összegével, melyet kifejezetten 25, 30 vagy 40 éves jogviszonyban töltött idejére tekintettel kapott. Ha a felvett juttatás eléri, vagy meghaladja a megállapított jubileumi jutalmat, akkor részére már nem állapítható meg jubileumi jutalom. GARANCIÁLIS SZABÁLYOK AZ ILLETMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Az átalakult gazdasági társaság munkavállalóival meg kellett ismertetni a kinevezések tartalmát. Számukra ismeretlen fogalmak voltak a garantált tábla szerinti illetmény, a munkáltatói döntésen alapuló, garantálton felüli illetményrész, az illetménypótlék stb. A munkavállalók illetményének megállapítása tekintetében is megfogalmazott garanciális szabályokat az Átvételi törvény. Egyrészt a kinevezési okmányban megállapított illetmény összege nem lehetett kevesebb a Kjt. alapján járó illetménynél, illetve ha a dolgozó az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó munkakörben foglalkoztatott, akkor a Jogállási törvény szerinti illetménynél. A másik garanciális szabály, hogy az alapilletmény, illetménykiegészítés és rendszeres pótlékok együttes összege nem lehetett alacsonyabb a gazdasági társaságnál 2013.01.01-én érvényes – munkaszerződés, kollektív szerződés, illetve jogszabály alapján járó – alapbér és rendszeres pótlékok összegénél. Ez esetben a munkáltatóknak abban kellett állást foglalniuk, hogy mi minősül – munkaszerződés, kollektív szerződés, illetve jogszabály alapján járó – rendszeres pótléknak. Kollektív szerződésben megállapított 13. havi juttatás például nem tekinthető rendszeres pótléknak, vagyis annak összege a kinevezés szerinti illetményekbe nem került beépítésre (lásd 1. táblázat). Elsősorban a gazdasági területen dolgozókat érte „meglepetésként” a kinevezésben szereplő bérelemek összege, hiszen a Kjt. bértábla 2008 óta nem változott, a Kjt. szerinti garantált illetmény összege jelenleg az E10 fizetési osztály és fokozatú besorolásig nem éri el a garantált bérminimum (118 000 Ft) összegét. Természetesen a kinevezésben a garantált tábla szerinti illetmény kiegészítésre kerül a minimálbér, illetve a garantált bérminimum összegéig, de mégis sokkoló a tábla szerinti illetmény látványa. Például E10 besorolású egy felsőfokú szakképesítésű, mérlegképes könyvelő dolgozó, aki közel 30 év munkaviszonnyal rendelkezik. Az ő Kjt. tábla szerinti garantált illetménye 116 590 Ft. Öszszehasonlításképpen E10 besorolású egészségügyi szakdolgozó Jogállási törvényben meghatározott tábla szerinti garantált illetménye: 149.536- Ft (különbség 32.946-Ft). Egy szakvizsgával rendelkező jogász Kjt. bértábla szerinti illetménye 10 év munkaviszonnyal: 165.785-Ft (besorolása I4), ugyanezen besorolással, ugyanennyi munkaviszonnyal egy szakorvos tábla szerinti illetménye: 271.620-Ft, különbség: 105 835 Ft. SZABADSÁG AZ MT.-BEN ÉS A KJT.-BEN Az átalakuláskor a gazdasági társaságnak nem kellett elszámolnia a vele munkaviszonyban álló dolgozók szabadsága vonatkozásában, hanem a ki nem adott szabadságot az átalakulást követően a befogadó intézmény adta ki a közalkalmazott részére. Az Átvételi törvény rendelkezései szerint a munkáltatóknak a közalkalmazotti jogviszony létrejöttéig a munka törvénykönyve szerint kellett a szabadságot megállapítania, azaz 2013.04.30-ig az Mt. szerinti szabadság járt időarányosan, majd a közalkalmazotti jogviszony létesítése után a Kjt. rendelkezései szerint kerültek újra megállapításra a szabadságok. Összehasonlítva a szabadságra vonatkozó rendelkezéseket az átalakulást megelőzően és azt követően, az Mt. szabálya szerint a dolgozót megillető alapszabadság évente 20 munkanap, a Kjt.-ben A-D fizetési osztályban a közalkalmazottat 20 munkanap, E-J fizetési osztályban 21 munkanap alapszabadság illeti meg. 1. táblázat Összehasonlítás az illetmény összetételének meghatározására (kerekítések figyelmen kívül hagyásával) az Mt. és a Kjt. hatálya alatt IME XIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2014. OKTÓBER 33 MENEDZSMENT HUMÁNERŐFORRÁS 2. táblázat Összehasonlítás az átalakulást követően a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó vezetők (intézményvezető, gazdasági vezető) és a vezető megbízású közalkalmazottak szabadságának felső határáról Jelentős eltérés a pótszabadságok tekintetében adódhat a két törvényi szabályozás eltérő rendelkezései folytán. Egy-két példát említve: az Mt.-ben az életkor alapján jár a pótszabadság, míg a Kjt.-ben a fizetési fokozattal egyenlő számú munkanap pótszabadság jár, az Mt.-ben nincsen vezetői pótszabadság, a Kjt.-ben magasabb vezetőnek 10, vezető beosztású közalkalmazottnak 5 munkanap pótszabadság jár. Az Mt. hatálya alá tartozó, ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen naponta legalább három órát dolgozó munkavállalónak 5 munkanap pótszabadság jár, ugyanezen dolgozónak közalkalmazottként 10 munkanap pótszabadság jár, amennyiben ilyen munkahelyen legalább öt évet eltöltött (2. táblázat). KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS, ÜZEMI TANÁCS SORSA Az Átvételi törvény kimondta, hogy a feladat átvételének időpontjában hatályos kollektív szerződés hatályát vesztette, az üzemi tanács pedig közalkalmazotti tanácsként működik tovább. Amennyiben a költségvetési szerv kollektív szerződést kíván kötni, figyelemmel kell lennie arra, hogy a közalkalmazotti jogviszony tekintetében a kollektív szerződés a Kjt., illetve annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletek előírásaitól csak akkor térhet el, ha az eltérésre e jogszabályok kifejezetten felhatalmazást adnak. Példaként említeném, hogy a kollektív szerződés megállapíthat a jogszabályban meghatározott mértéknél magasabb pótlékot (amennyiben jogszabály az illetménypótlék alsó és felső határát is meghatározza, a felső határnál magasabb mértékű pótlék a kollektív szerződésben sem állapítható meg). Szintén kollektív szerződésben van lehetősége a munkáltatóknak – az Mt. szabályától eltérően – a munkaközi szünetet munkaidőként elismerni ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel. MAGASABB VEZETŐK, VEZETŐK JOGVISZONYA Az Átvételi törvény értelmében a társaság vezető állású munkavállalói közül az intézményvezetőnek, orvos igazgatónak, ápolási igazgatónak és a gazdasági vezetőnek a vezetői munkakörét, megbízatását a feladat átvétele nem érintette (egyes törvényben meghatározott átalakult gazdasági társaságok kivételével). 34 IME XIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2014. OKTÓBER Részükre a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója határozott idejű, de legfeljebb öt évre szóló magasabb vezetői megbízást adott, vagy jogszabályi előírásnak megfelelően munkaviszony létesítésére került sor az Mt. vezető állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásával. Az öt éves időtartam mértékénél azonban már figyelembe kellett venni a gazdasági társaságnál vezetőként eltöltött időtartamot. JOGÉRTELMEZÉSI, JOGALKALMAZÁSI ANOMÁLIÁK A gazdasági társaságok költségvetési szervekké történő átalakulása több jogszabály módosítását is maga után vonta, de még így is vannak szabályozatlan területek, mint például a fentiekben már említett jubileumi jutalom iránti igény visszamenőleges érvényesítése. A kezdetben kialakult joghézagot pótolta „a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról” szóló 408/2012. (XII.28.) kormányrendelet módosítása, amely lehetővé tette, hogy az átalakult intézmények dolgozói is részesülhessenek a 2011-2013. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációban. Jogszabály-módosítást igényelt volna a Jogállási törvény „változó bér” alapokról szóló rendelkezése is, amely nem tér ki az átalakult gazdasági társaságok egészségügyi dolgozói tekintetében a változó bérek alapjának meghatározására. Kérdésként az merült fel, hogy a 2012. június 30-án érvényes munkaszerződés szerinti személyi alapbér, vagy a Kjt. szerinti garantált illetmény a változó bér alapja azon egészségügyi dolgozóknál, akiknek jogviszonya a törvény erejénél fogva alakult át közalkalmazotti jogviszonnyá? ZÁRÓ GONDOLATOK Visszatekintve a megelőző bő egy évre, az átalakult egészségügyi intézmények mozgalmas évet tudhatnak a hátuk mögött. Megvalósult egy jogutódlás és jogviszonyváltás, az átalakulással együtt egy új bérszámfejtési és munkaügyi rendszer került bevezetésre (Magyar Államkincstár, KIR rendszer), emellett tavaly ősszel – az átalakulással nem érintett egészségügyi intézmények esetében is – újabb ágazati béremelés miatt az egészségügyi dolgozókat kellett át- MENEDZSMENT HUMÁNERŐFORRÁS sorolni, az év elején pedig a magasabb fizetési fokozatot elérő közalkalmazott dolgozók kapták kézhez átsorolásukat. Az átalakulással kapcsolatos tapasztalatok eme rövid összefoglalásával gyakorlati példákon keresztül igyekeztem rávilágítani a mindennapi munka során gyakrabban felmerülő munkaügyi kérdésekre, melyek természetesen csak töredékét képezik a nap mint nap megoldásra váró munkaügyi eseteknek. A cikk megírását követően változás következett be a visszamenőleges jubileumi jutalmak kifizetésére vonatkozó jogértelmezés és eljárási gyakorlat megítélésében. Tekintettel az átalakulást követően megszületett törvényszéki ítéletekre, az az elvi döntés született, hogy az intézményeknek ki kell fizetniük a visszamenőleges jubileumi jutalmak összegét, valamint az átvétel időpontjától esedékes kamatokat az érintett közalkalmazottak részére. A GYEMSZI tájékoztatása szerint ezen kifizetések fedezetére az Emberi Erőforrások Minisztériuma többletforrást kíván biztosítani az átalakult intézmények számára. IRODALOMJEGYZÉK [1] 2013. évi XXV. törvény a fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről (Átvételi tv.) [2] 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) [3] 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (Mt.) [4] 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről (Jogállási tv.) [5] 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról A SZERZŐ BEMUTATÁSA Dr. Illés Márta, munkajogi szakjogász, közgazdász 1994-ben szerezte közgazdász diplomáját, majd 2009-ben a Pécsi Tudományegyetem Jogi Karán végzett jogászként summa cum laude minősítéssel. 2008-ban került az egészségügy közelébe, a Keszthelyi Kórházban belső ellenőri munkakört látott el. Hamarosan ugyanitt a Munkaügyi és Bérgazdálkodási osztály élére került osztályvezetőként, majd 2013-ban átvette a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Humánpolitikai osztályának vezetését, melyet jelenleg is ellát. Központban a leukémia A leukémia a leggyakoribb rosszindulatú daganat gyermekkorban: évente több mint 300 új beteget diagnosztizálnak. Ma hazánkban háromezer gyermeket kezelnek leukémiával. A betegek száma évente 350-nel nő, és ez a betegség a második leggyakoribb halálok gyermekek körében a balesetek után. Hemofíliában, vagyis vérzékenységben 1100an szenvednek hazánkban. Míg 30-40 éve a vérzékenység korai halálozáshoz vezetett, addig ma már hosszú életet élhetnek a hemofíliások is, az orvosok célja pedig az életminőségük további javítása – tájékoztatott Kiss Csongor egyetemi tanár, a Debreceni Egyetem Gyermekhematológiai-onkológiai Tanszék vezetője. Mintegy száz hematológus és onkológus érkezett Bulgáriából, Lengyelországból, Macedóniából, Romániából, Szlovákiából és Szerbiából a 9. regionális kelet-közép és dél-kelet európai gyermek onkohematológiai kongresszusra. Az október 9-11. között Hajdúszoboszlón rendezett tanácskozásnak része a román-magyar gyermekonkológusok 17. találkozója is. A háromnapos rendezvényen a szakemberek kilenc szekcióban mutatják be a leukémia, vérzékenység valamint egyéb ritka és súlyos, de egyre inkább gyógyítható vérzéses betegségek kutatási eredményeit, kezelési lehetőségeit. Sajtóiroda – DO IME XIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2014. OKTÓBER 35