IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

IME ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság által gondozott lapok hirdetéseinek megrendelése egyben a Kiadó Általános Szerződési Feltételeinek és a hirdetésre vonatkozó szerződés elfogadását jelenti. A Kiadó Általános Szerződési Feltételei mindaddig érvényben vannak, míg annak változásairól írásban nem értesíti partnereit.

I. Megrendelés

1. A Kiadó a hirdetések megrendelését, illetve a megrendelések bármely nemű módosítását kizárólag írásban fogadja el. A felek között hirdetési szerződés jön létre, ha a Kiadó a megrendelést annak keltétől számított 5 munkanapon belül vissza nem utasítja, illetőleg a megrendelésről visszaigazolást küld.

2. A megrendelésről a Kiadó visszaigazolást kifejezetten csak a Megrendelő írásos kérésére állít ki.

3. A Kiadó fenntartja magának azt a jogot, hogy hirdetési megrendeléseket okok közlése nélkül elutasítson, még akkor is, ha a megrendelést hosszabb időtartamra vagy ismétlődően adták le, és a Kiadó a megrendelés egy részét már teljesítette.

4. A hirdetési szerződésre a média-ajánlatban meghatározott árak és hirdetési díjkedvezmények az irányadók, ettől eltérni csak egyéni megállapodás alapján lehet.

5. A Kiadó a média-ajánlatban behirdetett kedvezményekhez képest egyedileg megállapodhat a Megrendelővel a kedvezmény mértékében. Ilyenkor az egyedileg adott árajánlat az irányadó.

6. A Megrendelőben fel nem tüntetett, de a hirdetések közzétételéhez elengedhetetlenül szükséges eseti költségeket a Kiadó a mindenkori érvényes média-ajánlat alapján a Megrendelőre hárítja, és ezeket számlájában érvényesíti.

7. Mellékletek, behúzások és beragasztások esetén a megrendeléshez mintát kell csatolni. Az ilyen megrendeléseket kizárólag csak akkor lehet elfogadottnak tekinteni, ha azt a Kiadó írásban visszaigazolta.

II. A hirdetések és a szerződés lebonyolítása

1. A Kiadó az elfogadott megrendelés alapján átadott hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállal, az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező hátrányokat a Megrendelőre hárítja.

2. A mindenkori árajánlat vagy hirdetési szerződés szeparált postscript vagy pdf-ben, minimum 300 dpi felbontásban leadott anyagokra értendő. A szeparált ps 2-es levelben íródjon, vágójellel, beágyazott fontokkal és kifutóval kérjük. Ettől eltérő anyagleadás esetén további előkészítési költségek merülnek fel. A nyomtatáshoz digitális proof-ot kérünk.

3. Abban az esetben, ha a Megrendelő hirdetését postscript vagy pdf formátumban, színnyomattal (digitális proof vagy cromalin) juttatja el a Kiadóhoz, a hirdetés nyomdahibájáért a Kiadó a felelősséget továbbhárítja.

4. Az olyan nyomdahibák, melyek a Kiadó mulasztása miatt keletkeztek, de a hirdetés értelmét nem befolyásolják lényegesen, nem indokolnak a Kiadóval szemben semmilyen kártérítési igényt.

5. Korrektúralevonatok és színnyomatok csak a Megrendelő írásos kérésére készülnek. A felmerülő költségek minden esetben a Megrendelőt terhelik. Ha próbanyomatok elfogadása nem történik meg határidőre, a Kiadó a hirdetés kinyomtatásához szükséges engedélyt megadottnak tekinti. A hallgatás minden esetben a nyomtatási engedély megadását jelenti.

6. A Kiadó a hirdetéseket a lehető legnagyobb körültekintéssel kezeli, lehetőség szerint figyelembe véve a Megrendelő elhelyezési kívánságait, azonban a Kiadónak semmilyen kötelezettsége nincs erre vonatkozóan.

7. A Kiadó részére átadott hirdetési anyagokat a Megrendelő ellentétes írásbeli igénye nélkül nem őrzi meg és nem küldi vissza.

8. A hirdetések kinyomtatásánál a Kiadó a szokásos nyomdai minőséget garantálja. Ha a szerződés alapján kinyomtatott hirdetés helytelenül vagy nem teljesen kerül kinyomtatásra, a Megrendelőnek igénye lehet fizetési kedvezményre vagy a hirdetés újbóli leközlésére, de csak abban a mértékben, amelyben a hirdetéssel elérni kívánt cél csorbát szenvedett.

III. A megrendelések és hirdetések lemondása

1. A megrendelések leadásának határideje után a megrendelés alapján rögzített hirdetési felületre, mellékletre, behúzásra vagy beragasztásra adott megrendelés visszavonása nem lehetséges. Ezt a határidőt a mindenkori érvényes szerződés tartalmazza. Ebben az esetben a Megrendelőnek a szerződésben megállapított díj teljes összegét ki kell fizetnie.

2. Abban az esetben, ha a szerződésben meghatározott időpontokban a Megrendelő nem bocsátja a Kiadó rendelkezésére a megállapított nyomdai anyagokat, megállapodás szerint a mellékleteket, illetve befűzésre, beragasztásra kerülő lapokat, ami a szerződés meghiúsulásához vezet, a Kiadó fenntartja a jogot a teljes díj kiszámlázására és behajtására.

3. A hirdetési szerződést a felek közös megegyezéssel írásban megszüntethetik. Az elszámolás módját a felek közösen állapítják meg.

4. A hirdetési szerződés három hónapos felmondási idő figyelembevételével mondható fel. A felmondási idő alatt az érvényes megrendelések teljesítendők a felmondási idő lejártáig. A Megrendelő általi rendes felmondás esetén azonban a Kiadó megvonja az I.4 és I.5 pontok szerint nyújtott kedvezményeket az első hirdetés megjelenésének időpontjára visszamenőleges hatállyal.

5. Bármelyik fél a szerződést a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a szerződésszegőt magatartásának abbahagyására és annak következményei elhárítására reális határidőt tűzve felszólította, de az eredménytelenül telt el.

IV. A megjelent hirdetések kifizetése

1. A megjelent hirdetésekről a Kiadó számlát állít ki, melyet eljuttat a Megrendelő nevére. A leszámlázott díjat Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 8 banki napon belül a Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság __ számú számlájára átutalja. Ettől eltérni csak egyéni megállapodás szerint lehet.

2. A megjelent hirdetéssel, illetőleg a számlával kapcsolatos reklamációknak a számla kiállítását követő 10 napon belül van helye.

3. Késedelmes fizetés esetén a Kiadó a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres összegével egyenlő késedelmi kamatot számít fel. Amennyiben a Megrendelő többszöri felszólításra sem fizeti meg a hirdetési díjakat, a Kiadó egyoldalú nyilatkozatával a póthatáridő lejártát követő naptól kezdődően azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. Ebben az esetben a Megrendelő köteles megtéríteni a már teljesített szolgáltatások ellenértékét, azaz megfizetni a Kiadónak a már megjelent hirdetések után járó díjakat, ezen felül köteles a Kiadó által az I.4 és I.5 pontok szerint nyújtott kedvezmény pénzbeli ellenértékét – az első megjelenéstől számítottan – megtéríteni késedelmi kamattal együtt.

4. A Megrendelő csak akkor jogosult a Kiadó felé költségek felszámolására, fizetés visszatartására vagy a fizetendő összeg csökkentésére, ha a Kiadó ezt írásban megerősítette, illetve az ilyen irányú igények jogerőre emelkedtek.

V. Adatvédelmi klauzula

A megrendeléssel összefüggésben a Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság részére megküldött, illetve részére más módon átadott személyes adatok kezelése a Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság honlapján közzétett adatkezelési szabályzat és a mindenkor hatályos jogszabályok alapján történik. A megrendelés közlése a Megrendelő ehhez történő hozzájáruló jognyilatkozatának minősül.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók. A Kiadó és a Megrendelő a közöttük létrejött jogvitát megkísérli elsődlegesen egymás közt egyeztetéssel rendezni. Ennek meghiúsulása vagy eredménytelensége esetén a Kiadó a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét jelöli meg.