IME - INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY

Tudományos folyóirat - Az egészségügyi vezetők szaklapja

   +36-1/786–9268       ime@nullimeonline.hu

   +36-1/786–9268

   ime@nullimeonline.hu

IME ÁSZF

IME ÁSZF

A Larix Kiadó Kft. által gondozott lapok hirdetéseinek megrendelése egyben a Kiadó Általános Szerződési Feltételeinek és a hirdetésre vonatkozó  szerződés elfogadását jelenti. A Larix Kiadó Általános Szerződési Feltételei mindaddig érvényben vannak, míg annak változásairól írásban nem értesíti  partnereit. 

I. Megrendelés

1. A Kiadó a hirdetések megrendelését, illetve a megrendelések bármely nemű módosítását kizárólag írásban fogadja el. A felek között hirdetési  szerződés jön létre, ha a Kiadó a megrendelést annak keltétől számított 5 munkanapon belül vissza nem utasítja, illetőleg a megrendelésről  visszaigazolást küld.

2. A megrendelésről a Kiadó visszaigazolást kifejezetten csak a Megrendelő írásos kérésére állít ki.

3. A Kiadó fenntartja magának azt a jogot, hogy hirdetési megrendeléseket okok közlése nélkül elutasítson, még akkor is, ha a megrendelést hosszabb  időtartamra vagy ismétlődően adták le, és a Kiadó a megrendelés egy részét már teljesítette.

4. A hirdetési szerződésre a média-ajánlatban meghatározott árak és hirdetési díjkedvezmények az irányadók. A Kiadó a szerződésben csak a  Megrendelő által megjelölt kedvezményeket tudja jogosultság esetén biztosítani. A kedvezmények mértékének nem vagy téves megjelölése a  kedvezmények meg nem adását vonja maga után.

5. A Kiadó a média-ajánlatban behirdetett kedvezményekhez képest egyedileg megállapodhat a Megrendelővel a kedvezmény mértékében. Ilyenkor  az egyedileg adott árajánlat az irányadó.

6. A Megrendelőben fel nem tüntetett, de a hirdetések közzétételéhez elengedhetetlenül szükséges eseti költségeket a Kiadó a mindenkori érvényes  média-ajánlat alapján a Megrendelőre hárítja, és ezeket számlájában érvényesíti.

7. Mellékletek, behúzások és beragasztások esetén a megrendeléshez mintát kell csatolni. Az ilyen megrendeléseket kizárólag csak akkor lehet  elfogadottnak tekinteni, ha azt a Kiadó írásban visszaigazolta.

 

II. A hirdetések és a szerződés lebonyolítása

1. A Kiadó az elfogadott megrendelés alapján átadott hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállal, az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező hátrányokat a Megrendelőre hárítja.

2. A mindenkori árajánlat vagy hirdetési szerződés szeparált postscript vagy pdf-ben, minimum 300 dpi felbontásban leadott anyagokra értendő. A  szeparált ps 2-es levelben íródjon, vágójellel, beágyazott fontokkal és kifutóval kérjük. Ettől eltérő anyagleadás esetén további előkészítési  költségek merülnek fel. A nyomtatáshoz digitális proof-ot kérünk.

3. Abban az esetben, ha a Megrendelő hirdetését postscript vagy pdf formátumban, színnyomattal (digitális proof vagy cromalin) juttatja el a  Kiadóhoz, a hirdetés nyomdahibájáért a Kiadó a felelősséget továbbhárítja.

4. Az olyan nyomdahibák, melyek a Kiadó mulasztása miatt keletkeztek, de a hirdetés értelmét nem befolyásolják lényegesen, nem indokolnak a  Kiadóval szemben semmilyen kártérítési igényt.

5. Korrektúralevonatok és színnyomatok csak a Megrendelő írásos kérésére készülnek. A felmerülő költségek minden esetben a Megrendelőt terhelik.  Ha próbanyomatok elfogadása nem történik meg határidőre, a Kiadó a hirdetés kinyomtatásához szükséges engedélyt megadottnak tekinti. A  hallgatás minden esetben a nyomtatási engedély megadását jelenti.

6. A Kiadó a hirdetéseket a lehető legnagyobb körültekintéssel kezeli, lehetőség szerint figyelembe véve a Megrendelő elhelyezési kívánságait,  azonban a Kiadónak semmilyen kötelezettsége nincs erre vonatkozóan.

7. A Kiadó részére átadott hirdetési anyagokat a Megrendelő ellentétes írásbeli igénye nélkül nem őrzi meg és nem küldi vissza.

8. A hirdetések kinyomtatásánál a Kiadó a szokásos nyomdai minőséget garantálja. Ha a szerződés alapján kinyomtatott hirdetés helytelenül vagy  nem teljesen kerül kinyomtatásra, a Megrendelőnek igénye lehet fizetési kedvezményre vagy a hirdetés újbóli leközlésére, de csak abban a  mértékben, amelyben a hirdetéssel elérni kívánt cél csorbát szenvedett.

 

 III. A megrendelések és hirdetések lemondása

1. A megrendelések leadásának határideje után a megrendelés alapján rögzített hirdetési felületre, mellékletre, behúzásra vagy beragasztásra adott  megrendelés visszavonása nem lehetséges. Ezt a határidőt a mindenkori érvényes szerződés tartalmazza. Ebben az esetben a Megrendelőnek a  szerződésben megállapított díj teljes összegét ki kell fizetnie.

2. Abban az esetben, ha a szerződésben meghatározott időpontokban a Megrendelő nem bocsátja a Kiadó rendelkezésére a megállapított nyomdai  anyagokat, megállapodás szerint a mellékleteket, illetve befűzésre, beragasztásra kerülő lapokat, ami a szerződés meghiúsulásához vezet, a Kiadó  fenntartja a jogot a teljes díj kiszámlázására és behajtására.

3. A hirdetési szerződést a felek közös megegyezéssel írásban megszüntethetik. Az elszámolás módját a felek közösen állapítják meg.

4. A hirdetési szerződés három hónapos felmondási idő figyelembevételével mondható fel. A felmondási idő alatt az érvényes megrendelések  teljesítendők a felmondási idő lejártáig. A Megrendelő általi rendes felmondás esetén azonban a Kiadó megvonja az I.4 és I.5 pontok szerint  nyújtott kedvezményeket az első hirdetés megjelenésének időpontjára visszamenőleges hatállyal.

5. Bármelyik fél a szerződést a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a szerződésszegőt  magatartásának abbahagyására és annak következményei elhárítására reális határidőt tűzve felszólította, de az eredménytelenül telt el.  

 

 IV. A megjelent hirdetések kifizetése 

1. A megjelent hirdetésekről a Kiadó számlát állít ki, melyet eljuttat a Megrendelő nevére. A Megrendelő vállalja a kiállított számla fizetési határidőn  belüli kiegyenlítését.

2. A megjelent hirdetéssel, illetőleg a számlával kapcsolatos reklamációknak a számla kiállítását követő 10 napon belül van helye.

3. Késedelmes fizetés esetén a Kiadó a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres összegével egyenlő késedelmi kamatot számít fel. Amennyiben a  Megrendelő többszöri felszólításra sem fizeti meg a hirdetési díjakat, a Kiadó egyoldalú nyilatkozatával a póthatáridő lejártát követő naptól  kezdődően azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. Ebben az esetben a Megrendelő köteles megtéríteni a már teljesített szolgáltatások  ellenértékét, azaz megfizetni a Kiadónak a már megjelent hirdetések után járó díjakat, ezen felül köteles a Kiadó által az I.4 és I.5 pontok szerint  nyújtott kedvezmény pénzbeli ellenértékét – az első megjelenéstől számítottan – megtéríteni késedelmi kamattal együtt. 

4. A Megrendelő csak akkor jogosult a Kiadó felé költségek felszámolására, fizetés visszatartására vagy a fizetendő összeg csökkentésére, ha a Kiadó  ezt írásban megerősítette, illetve az ilyen irányú igények jogerőre emelkedtek.  Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók. A Kiadó és a Megrendelő a közöttük  létrejött jogvitát megkísérli elsődlegesen egymás közt egyeztetéssel rendezni. Ennek meghiúsulása vagy eredménytelensége esetén a Kiadó a Pesti  Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét jelöli meg.