IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Rovatok

IME ROVATOK ÉS ALROVATOK

Az IME – Interdiszciplináris Magyar Egészségügy tudományos folyóirat, az egészségügyi vezetők szaklapja 2021-ben a XX. jubileumi évfolyamába lépett. Az elmúlt évek sikerei nyomán elmondhatjuk, hogy tudományos folyóiratunk meghatározó szerepet tölt be az egészségügyi szaklapok között. A lap korai időszakában az informatikán volt a hangsúly – mára már cikkeink témái nagyobb részét az egészségpolitikai kérdések, az intézményi menedzsment problémáit, az orvosi-szakmai munkát, valamint a vezetést segítő eszközöket, döntéselőkészítési módszereket tárgyaló publikációk teszik ki. Ezen megújulási folyamat szellemében indítottuk el az Egészség-gazdaságtan – Farmakoökonómia (2005), a Képalkotó (2006), a Klinikum és az Egészség – Társadalom (2009), az Infekciókontroll, a Genetika, az Onkológia, a Klinikai farmakológia, a Klinikai Idegtudomány (2011), az Urológia (2012), a Nőgyógyászat (2013), a Tüdőgyógyászat, a Gyógy szerészet, a Labordiagnosztika és a Közérthető-N (2014) rovatainkat, mellyel orvos olvasóink számára kívánunk még több szakmai információt nyújtani.

2014. februártól a Magyar Tudományos Művek Tára lapunkat a tudományos folyóiratok közé sorolta.

A Semmelweis Egyetem Doktori Tanácsa 2008. október 13-án felvette az IME-t a publikációs feltételekbe beszámítható, impakt faktorral nem rendelkező, hazai folyóiratok listájára.

Ápolásmenedzsment

A rovatban olyan ápolásmenedzsment filozófiát mutatunk be, amely a személyes méltóság és értékek figyelembevételén alapszik. Külön hangsúlyt fektetünk az oktatás, a kutatás, és a szakmai gyakorlat területén az új eljárások, beavatkozások megismertetésére.

Egészség-gazdaságtan

A rovatunkkal az egészségügyi döntéshozók számára kívánunk további támogatást nyújtani. Az itt megjelenő cikkekben az egészségügyi technológiák összehasonlító elem zései, költséghatékonysági vizsgálatok és a befogadási döntéshozatalt előkészítő és segítő információk kerülnek ismertetésre.

Egészségpolitika

Az egészségpolitika aktuális kérdéseit tárgyalja, makrokörnyezeti és egészségügyi témájú helyzetértékelésekkel, az egészségbiztosítás és az egészségstratégia kérdéseivel.

Egészség – Társadalom

A rovat célja a betegség, gyógyítás, betegségmegelőzés, egészség és egészség meg őrzés gondolatiságának komplex értelmezése, mind a gyógyítók, mind a feltételeket biztosítók, mind az érin tettek körében. Tevékenységünk a maga módján járuljon hozzá ahhoz a tudatformá lás hoz, amely alkalmassá teszi a társadalmat, a szakembereket a fenti gondolatok befogadására és el fogadására, egységes értelmezésére. Ennek a munkának része minden olyan terület gondozása, amely a fentiekhez hozzájárulhat. Fontos, hogy a meglévő népegészségügyi programok értékeit meg ismerjük, foglalkozzunk azokkal a feladatokkal, amelyek a megjelölt célok elérésében segítséget nyújtanak, valamint annak ismerete, elemzése, hogy a társadalom hogyan tud a legszélesebb körben, a legaktívabban, leg eredményesebben csatlakozni ahhoz a munkához, amely a jelenleginél sokkal jobb helyzetet teremt ha zánk lakosságának egészségi állapotában.

Gyógyszerészet

A folyamatos változásban lévő, szerteágazó terület kapcsán szüntelenül kérdések merülnek fel. A leggyakoribb témák egyrészt a szűkebben vett gyógyszeripart érintik: gyógyszerkutatás-fejlesztés, innováció, törzs könyvezés, klinikai vizsgálatok, gyógyszergyártás, farmakovigilancia. Másrészt azonban jelentkeznek a társa dalombiztosítással szorosan összefüggő kérdések is: gyóygszerbefogadás, gyógyszertámogatás, gyógyszerár fel építés, támogatáspolitika, valamint a gyógyszer forgalmazás (nagykereskedelem, gyógyszertárak, gyógyszertáron kí vüli értékesítés), és a betegek gyógyszerhez jutási lehető ségei a változó jogszabályi környezetben. Éppen ezért ez a rovat mindig aktuális, és széles érdeklődésre tart számot az egészségügyi ellátás minden szereplője számára.

Infekciókontroll

2012-től önálló rovattá bővülve jelenik meg. 2011 őszén indítottuk el az Ápolás menedzs ment rovathoz kapcsolódóan, mely a pozitív olvasói visszajelzések alapján a legnagyobb érdeklődésre számít az elkövetkezendő időben. Folyamatosan foglalkozunk mind a kórházi, mind a járóbeteg intézményekben előforduló problémákkal, jeles szakemberek bevonásával. A rovathoz kapcsolódóan kétnapos szakmai konfe renciát rendezünk minden évben.

Infokommunikáció

Naprakész információt nyújt a legújabb infokommunikációs fejlesztésekről. Az intéz ményközi informatikai fejlesztések, valamint a kórházakban kialakuló mintarendszerek már a jövő megoldásait vetítik előre. A rovat kiemelten foglalkozik az orvosszakmai K+F területtel, a telemedicinával, a hazai kutatók kiemelkedő eredményeivel, a korszerű megoldásokkal. Számos hazai és külföldi kutatás-fejlesztésről, inno vációról számol be, melyek a közeli és távlati jövőt mutatják be Olvasóinknak. E körben a legfrissebb témák az eHealth és az internet körében jelennek meg

Képalkotó

2006-tól önálló rovatként jelenik meg a lapban. A képalkotó diagnosztika fejlődésének mértéke az informatika fejlődésének léptékével mérhető össze. Az egyeduralkodóvá váló digitális technika a szoftverfejlesz tőknek köszönhetően számtalan új diagnosztikai lehetőséget hordoz magában az eddig klasszikusnak vélt képalkotó módszerek területén is. Az informatikával való egyre bonyolultabb és szorosabb viszony szükségessé teszi a szakterület újdonságainak rendszeres bemutatását, a szakmai előírások, jogi csapdák ismertetését, mely nagy mértékben segítheti a döntés hozó vezetők munkáját.

Klinikum

A rovat olyan témákkal foglalkozik, amelyek a lap profiljának megfelelően az egészségügy és a határterületek vezetőit, valamint a lap összes olvasóját átfogóan igyekszik tájékoztatni a klinikai orvostudomány aktualitásairól. Fókuszálunk a népegészségügyi szempontból nagy jelentőségű megbetegedésekre, a magas mortalitású és morbiditású, egészség-gazdaságtani szempontból is kiemelten jelentős megbetegedésekre. A rovat így a szív- és érrendszeri megbetegedések, fertőző betegségek, a nagyobb populációt érintő más belgyógyászati, neurológiai megbetegedések kezelésében, gondozásában fontos újdonságokról számol be. Figyelmet fordítunk az orvostudmány többi diszciplínájára is, mind diagnosztikai, mind terápiás szempontból, melyekből öt dinamikusan fejlődő területnek külön alrovatot indítottunk.

Az egészségpolitika aktuális kérdéseit tárgyalja, makrokörnyezeti és egészségügyi témájú helyzetértékelésekkel, az egészségbiztosítás és az egészségstratégia kérdéseivel.

Genetika

Külön alrovatban számolunk be évszázadunk egyik legdinamikusabban fejlődő tudományágának a molekuláris genetikának mind elméleti, mind alkalmazott kutatásban elért eredményeiről, lehetőségeiről a gyógyítás terén, úgymint az emberi genom megfejtésének legújabb eredményeiről, a génterápiáról és a személyre szabott orvoslás újabb mérföldköveiről.

Senki sem vitatja, hogy az új évezred vezető tudományága a molekuláris genetika, a terület fejlődése jelentősen átírja az orvosi diszciplínál csaknem teljes vertikumát. A 2012-ben indult rovat ebben a még mindig gyorsan gyarapodó genetikai környezetben próbál meg segíteni eligazodni szem előtt tartva, hogy az egyes orvosi szakterületek meg kell tartsák indentitásukat a genetikai tartalom növelése mellett is.

Geriátria

A 2014-től induló rovatban az öregség egészségügyi kérdéseivel foglalkozunk, összefüggésben a belgyógyászattal, pszichiátriával, neurológiával. A geriátria tevékenysége széles területet fed le, a megelőzés, gyógyítás és a rehabilitáció ugyanúgy része, mint az ápolás, gondozás és a gondoskodás kérdései. Ezen széles területi lefedettség indokolja az „őszülő világ” öregedés- és hosszabb- életűség-kutatásait és a tudományos eredmények gyors alkalmazását az idősek életminőségének és emberi méltóságának biztosítása érdekében. Ezen rovat keretében tárgyaljuk az otthonápolást támogató informatikai megoldásokat is.

Klinikai idegtudományok

A Klinikum rovaton belül alrovatunk a neurológia, pszichiátria, vascularis neurológia (stroke ellátás) olyan témáit tervezi felkarolni, amelyeknek népegészségügyi, finanszírozási, sőt egészségpolitikai jelentősége nyilvánvaló. A klinikus és a finanszírozó szemléletének közelítése a szervezési feladatok megoldása csak széles konszenzus alapjára épített döntésektől várható. Alrovatunkba egyebek mellett cikkeket várunk a hazai stroke ellátás finanszírozásának ellentmondásairól, a pszichiátriai ellátási modell problémáiról, a gyógyszer befogadási gyakorlat kérdéseiről, vagy a hazai depresszió, öngyilkosság epidemiológiájának alakulása és az ellátórendszer jelenlegi problémáinak kérdéseiről.

Onkológia

A daganatos betegségek ellátása a világ egészségügyi ellátó rendszereinek évtizedek óta problematikus területe. Évente 12,4 millió új esetet diagnosztizálnak. Az elmúlt évtizedekben az onkológiai ellátás a robbanásszerűen növekvő költségek és az igen bonyolult szakmai mátrixok miatt számos országban az egészség-politika, az egészségügyi stratégiai tervezés és következménye sen a politika egyik kiemelt területévé vált, hiszen a megbetegedési arány prognosztizálható növekedése, illetve az ehhez illesztendő aktuális szakmai és gazdasági erőforrások nagysága meghatározó jelentőségű. Az alrovat foglalkozik a daganatos megbetegedések megelőzésével, szűrésével, a korai diagnosztikának, valamint a kezelésnek, rehabilitációnak és az utógondozás összetett témakörével. Beszámolunk a terület legújabb tudományos felfedezéseiről, terápiás lehetőségeiről és kutatási eredményeiről.

Urológia

Az orvos-technológia, diagnosztika, műtéti technikák, a gyógyszeres és onkológiai eredmények kiszélesedése, mindezek kapcsán felhalmozódott nemzetközi és hazai tapasztalatok valamennyi szakmai területet, így az urológiát is a helyzetének átértékelésére, jelen pozíciójának és jövőbeli lehetőségének analízisére késztetik. A jelen és jövő kihívásai között szerepel a szűrés, a megelőzés terén történő paradigmaváltás ugyanúgy, mint egy meg újult, tevékenységcsoportonként centralizált rendszer, vagy akár a személyre szabott gyógyítás módszerének rendszerbe állítása. Ezen témaköröket szeretnénk a rovaton belül tárgyalni.

Nőgyógyászat

2013 augusztusától elindítottuk a Nőgyógyászat rovatot. Országos szinten jelentős kérdés a népesség számának alakulása. Ennek döntő eseményénél, a születésnél van jelen a szülészeti-nőgyógyászati szakma. Nem mellékes, hogy a csökkenő népesség mellett a családot tervezők, a szülni kívánók milyen szakmai bázisra támaszkodhatnak hazánkban. Egy biztonságot sugárzó, kiegyensúlyozottan működő szülészeti háttér elengedhetetlen annak a közérzetnek a kialakításában, ami támogatja, elősegíti a gyermekvállalási hajlandóságot. Miért aktuális ez különösen a mostani időszakban? A társadalom elvárásai az átlagemberek számára egy aránt elérhető, európai színvonalú, jól felszerelt intézményekben működő, szakmailag felkészült, emberséges szakemberekkel megvalósított szülészetekről szólnak.

Tüdőgyógyászat

A COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease), magyarul az idült hörgőszűkületes légúti megbetegedés igazi népbetegség. Világszerte mintegy 600 millió, hazánkban hatszázezer ember él ezzel a betegséggel. Jelenleg a 4. haláloki tényező a fejlett világban, de 2020-ra előretör a 3. pozícióba. Világjelenség, hogy a betegség aluldiagnosztizált. Szakmai irányelvként javasolt az ezen alapuló finanszírozási protokoll mielőbbi kihirdetése a tüdőgyógyászati és a háziorvosi szakmák tevékenységének harmonizálása a COPD területén, a TAJ alapú COPD regiszter szervezése, a rizikócsoportos szűrővizsgálatok. A dohányzás visszaszorításának kiterjesztésével és a lakossági kommunikációval a beteg edukáció javítását érhetjük el.

Laboratóriumi diagnosztika

A klinikusok, de még néha a menedzsmentek látókörében is nem egyszer másodlagosnak tűnő funkció, amely azonban technológiai, méretgazdaságossági fejlődésével különös figyelmet igényel. Ezt erősíti az E. Alapban betöltött hangsúlyos szerepe, az elmúlt évek erőfeszítései, hogy a sokszor idejét múlt vizsgálati paletta, finanszírozási súlyarányok megváltozzanak és a technológiai fejlődést támogató, progresszív változások lépjenek életbe a szakmában. E törekvésekhez nyújt hátteret a rovat.

Menedzsment

A megjelenő cikkek nemcsak hiteles tájékoztatást nyújtanak az egészségügyi intézményeket érintő aktuális kérdésekről, hanem mélyebb elemzéseket, esettanulmányokat is bemutatnak, ezzel is segítve a kórházak, rendelőintézetek és egyéb ellátó intézmények tevékenységét, megfelelését a változó külső feltételekhez. A rovatban terítékre kerülnek az intézményi kontrolling, a forrásteremtés, menedzserképzés témái is.

Közérthető-N

Rovatunkkal célunk, hogy népszerű-tudományos ismeretterjesztő írásokat is közöljünk az élettudományok különböző területeiről, hogy a szakemberek mellett a témákban nem különösebben járatos átlagos műveltségű érdeklődőket is megszólíthassuk. Fontos a hiteles tájékoztatás, más nem száll szembe az áltudományos, félrevezető törekvésesekkel. Történelmi példákon keresztül segít a szervezetünk, az egészségünk megértéséhez.

Portré

Az egészségügy kiválóságait, szakmájukban kiemelkedő teljesítményt nyújtó, példát adó szakembereket mutatja be interjú formájában.