IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Elindult az eEgészség Program Átfogó információs fejlesztési program az ágazatban

  • Cikk címe: Elindult az eEgészség Program Átfogó információs fejlesztési program az ágazatban
  • Szerzők: eEgészség Programiroda
  • Intézmények: ESZCSM
  • Évfolyam: III. évfolyam
  • Lapszám: 2004. / 3
  • Hónap: április
  • Oldal: 34-36
  • Terjedelem: 3
  • Rovat: INFOKOMMUNIKÁCIÓ
  • Alrovat: eHEALTH, eEGÉSZSÉG

Absztrakt:

A kormányzat Magyar Információs Társadalom Stratégiájának (MITS) fejlesztési területei között kiemelt jelentőségű az egészségügyi és szociális tevékenységek információ-technológiai eszközökkel és módszerekkel történő támogatása és fejlesztése (eEgészség). A MITS teljes anyaga elérhető az Informatikai és Hírközlési Minisztérium honlapján, a www.ihm.hu/strategia webcímen.

INFOKOMMUNIKÁCIÓ eEGÉSZSÉG Elindult az eEgészség Program Átfogó információs fejlesztési program az ágazatban A kormányzat Magyar Információs Társadalom Stratégiájának (MITS) fejlesztési területei között kiemelt jelentőségű az egészségügyi és szociális tevékenységek információ-technológiai eszközökkel és módszerekkel történő támogatása és fejlesztése (eEgészség). A MITS teljes anyaga elérhető az Informatikai és Hírközlési Minisztérium honlapján, a www.ihm.hu/strategia webcímen. A Magyar Kormány által 2003 decemberében elfogadott MITS részeként, az ESzCsM Egészségügyi és Szociális Információs Bizottságának ágazati információs stratégiai munkacsoportja – az Informatikai és Hírközlési Minisztérium ajánlásait figyelembe véve – kidolgozta az egészségügyi és szociális ágazat információs stratégiáját (MITSESZ), amelynek megvalósítása az eEgészség Program egyik célja. AZ eEGÉSZSÉG PROGRAM Az eEgészség információs fejlesztési program a szektor reformjának az egyik legfontosabb kiszolgáló eszköze, megvalósítása az érdekelt nem-kormányzati felekkel, a kormányzat más szektoraival egyeztetett stratégia mentén, az uniós csatlakozás által nyitott lehetőségeket és kötelezettségeket figyelembe véve történik. A középtávú feladatok végrehajtása összehangolt munkát kíván meg a programban részt vállaló felektől. Ennek eszköze a program projektjeinek integrált menedzsmentje a komplex ágazati információs fejlesztési program tervezése, megvalósítása és felügyelete során. A lehetséges alternatívák közül és költség-számítások alapján az ESzCsM felső vezetése egy integrált projektmenedzsment szervezet, az eEgészség Programiroda felállítását határozta el. A MITSESZ természetesen az Európai Unió eEurope – eHealth célkitűzéseivel összhangban készült el. Az egészségügyi és szociális ágazat vezetése 2006-ig ennek a komplex ágazati információs fejlesztési programnak a megvalósítását tűzte ki egyik céljaként. Magyarország a Nemzeti Fejlesztési Tervben meghatározott prioritások, intézkedések alapján kapja az EU Strukturális Alapokból származó támogatást. Ennek része a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP). A HEFOP 4.4 intézkedésének célja az egészségügyi infrastruktúra szempontjából legelmaradottabb három régió egészségügyi informatikai fejlesztése, 34 IME III. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2004. ÁPRILIS illetve ott intézményközi mintarendszerek megvalósítása. Az eEgészség Program feladata az is, hogy megteremtse a jogszabályi, strukturális, infrastrukturális hátteret a HEFOP 4.4 intézkedés zökkenőmentes megvalósulásához. A HEFOP 4.4 REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PÁLYÁZATA Egészségügyi, illetve egészségügyi informatikai mutatók alapján a következő három régió került kiválasztásra: Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Dél-Dunántúl. A fejlesztés hangsúlyos része a három régióban térségi, intézményközi egészségügyi információ-mintarendszerek kialakítása. A létrejövő rendszert a térségben az összes betegellátási szint (fekvő- és járóbeteg ellátás, háziorvosi szolgálat) eléri, és közösen használja. A HEFOP 4.4 intézkedés célja a beteg-utak lerövidítése, a regionális egészségügyi ellátás hatékonyságának javítása, valamint az egészségügyi ellátó intézmények költséghatékony működéséhez szükséges belső információrendszer korszerűsítése. A pályázatot, amelyen a régióban működő, a fekvő- és járóbeteg ellátást és a háziorvosi szolgálatokat magukban foglaló konzorciumok vehetnek részt, 2004. március 25-én írták ki, beadási határideje június 30. Régiónként egy nyertest hirdetnek, a várható támogatás összege pedig pályázónként meghaladja az egymilliárd forintot (pontosabban 1 350 000 000 Ft). Az első közbeszerzés meghirdetése 2004 novemberében várható. Ez szolgáltatás típusú közbeszerzés lesz az intézményközi információrendszer részletes rendszertervezési feladataira, technikai specifikációk elkészítésére, szoftverfejlesztésre, illetve a teljes rendszer integrációjára és implementációjára. A második közbeszerzés meghirdetése 2005 júniusában az intézményközi IT rendszer eszközbeszerzésére irányul. Végül 2005 júliusában kerül sor a harmadik, intézményeken belüli IT rendszerfejlesztések közbeszerzéseinek meghirdetésére. Ezeket azonban már a pályázók és partnereik bonyolítják, ellentétben az első két eljárással, amelyek központilag koordináltak. A projektek befejezése és a zárójelentések benyújtása 2007 végén várható. INFOKOMMUNIKÁCIÓ eEGÉSZSÉG Az eEgészség Programiroda feladata a pályázatok kiírása, a projektek végrehajtásának irányítása, felügyelete és értékelése, valamint a projektek koherenciájának biztosítása, a tapasztalatok összegzése és hasznosítása. A Programiroda felállításához és működtetéséhez, valamint az egyes projektek előkészítéséhez és végrehajtásához szükséges kapacitásokat az Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet (ESKI, korábbi nevén MEDINFO), mint az ESzCsM szakmai háttérszervezete biztosítja. A Programiroda 2003. december végén kezdte meg működését. AZ eEGÉSZSÉG PROGRAM PROJEKTJEI, PROJEKTCSOPORTJAI Elektronikus Közhiteles Nyilvántartások Célja az egészségügyi és szociális szektor közhiteles nyilvántartásainak elektronikus médián, mindenki számára elérhető és transzparens módon történő megjelenítése. Az integrált háttéradatbázison alapuló elektronikus közhiteles nyilvántartások (EKNy) megvalósítása és fenntartása az eKormányzat – az egészségügyi és szociális szektor felé irányuló – szolgáltatásai közé épül be, illetve azokat egészíti ki. Fogalomtárak A fő tevékenység olyan közös adatmodell készítése, amely képes • az eAdat, • az ePaciens, • az eBeavatkozások, • és az eEszközök fogalomtárak adatigényeinek teljeskörű lefedésére, és azok egységességének, későbbi bővíthetőségének és kiegészíthetőségének biztosítására. Dr. Info A Dr. Info a lakosságot szolgáló, több lépcsőben megvalósuló, interneten és telefonon elérhető egészségügyi tanácsadó szolgálat. A teljes kifejlesztés két évet vesz igénybe, azonban az első fázis, az „Egészségügyi Tudakozó”, már 2004 első félévében megvalósul az OEP és az ESZCSM együttműködésével. A projekt az Egyesült Királyság-béli NHS Direct mintájára jön létre. A tájékoztató rendszernek nem feladata a beteg állapotával vagy betegségével kapcsolatban felmerülő kérdésekre választ adni. Választ a „hova forduljak?” és a „mit szedjek?” típusú kérdésekre kaphatnak majd az érdeklődők. A tudakozó csatornázó központként is funkcionál majd, hiszen bizonyos hívásokat átirányíthatnak pl. az ügyeletre, a drogambulanciára vagy a lelkisegély-szolgálathoz. Digitális Aláírás Az első projekt a már létező közhiteles nyilvántartások felmérése, összegyűjtése. Ezután következik majd a közhiteles nyilvántartások jogi környezetének feltérképezése, a jogszabály-módosítási javaslatok elkészítése, valamint az adatgyűjtés metodikájának meghatározása. Harmadik projektként pedig elkészül egy megvalósítási tanulmány, és összeállításra kerül a Technikai Specifikáció. Az EKNy Központ valószínűleg az ESKI-ben jön majd létre. Körülbelül 2005 végére valósulhat meg a projekt a mintarégiókban, és 2005 végétől lenne elérhető az egész országban. eEgészség Szabványok A fő tevékenység a megadott európai előszabvány forrása alapján, az abban használt UML (unified modelling language) modellezés segítségével olyan – az XML (extensible mark-up language) konvenciót követő – közös adatmodell készítése, amely képes • az eKórlap, • az eKonzilium, • az eLelet, • az eRecept, • és az eFin(anszírozás) szabványok adatigényeinek teljeskörű lefedésére, azok egységességének, későbbi bővíthetőségének és kiegészíthetőségének biztosítására. A Digitális Aláírás egészségügyben való alkalmazásával lehetővé válik különböző dokumentumok (pl. leletek, vizsgálatkérések, vizsgálati eredmények) elektronikus továbbítása, cseréje – minderre eddig a hitelesítés problémája miatt nem volt lehetőség. Ágazati Portál Projekt Kiemelkedően fontos projekt az egészség- (és szociális) információs portál megvalósítása, szolgáltatásokkal és tartalommal való feltöltése. A portál az ágazat meglévő, megbízható webes információtartalmainak és a kialakuló új eEgészség szolgáltatásoknak elérését szolgálja. A tartalmak minősítése az európai uniós követelmény-rendszernek megfelelően történik. A portál komplex szolgáltatásokat nyújt majd célcsoportonként, számos olyan egészséggel és a szociális jóléttel kapcsolatos tartalmat kínálva, mint az orvosi/szolgáltatói oldalak (bizonyítékalapú orvoslás, pályázatok, jogszabályok, aktualitások, konferenciák, képzések, távoktatás) vagy a döntéshozói oldalak (internet-alapú egészségadattár). eEurope – eHealth programjának nyomon követése A projekt figyelemmel kíséri az Európai Unió eEurope akciótervének az egészségügyi ágazattal foglalkozó rész- IME III. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2004. ÁPRILIS 35 INFOKOMMUNIKÁCIÓ eEGÉSZSÉG programjának, az eHealth programnak a kapcsolódó eseményeit, rendezvényeit. Napi kapcsolattartást jelent és folyamatos visszacsatolást. K+F projektek eredményeinek hasznosítása Nagy hangsúlyt kap a Programban az egészségügyi kutatás-fejlesztés támogatása. 2003. novemberében a Neumann Kollokvium létrehozott egy adatbázist, melynek segítségével megkezdődött a K+F eredmények gyakorlatba vitelének támogatása. 2004-ben a zsűrizett projektek forrást pályázhatnak a gyakorlati megvalósításra. A projekt része egy innovációs térkép/interaktív adatbázis létrehozása, valamint egy portál felállítása az eredményekről (amely becsatlakozik az ágazati Portál alá). Mindez várhatóan 2004 őszére valósul meg. Fogyatékkal élők portálja Feladat a portál tartalmának és struktúrájának a meghatározása, a marketing-terv és a költségterv összeállítása. A tartalom várhatóan 2004 áprilisára összeáll, ezután kerül elfogadásra, majd elindulhat a portál, mely az Ágazati Portálnak szolgáltat majd tartalmat. Bizonyítékon alapuló orvoslás (evidence-based medicine or clinical evidence) Új lehetőségeket teremt a bizonyítékon alapuló orvoslás eszköztár elérhetőségének megteremtése. A bizonyítékon alapuló orvoslás érdekében az ESKI az eEgészség Program projektjeként – pályázati alapon – hozzáférhetővé teszi az egészségügyi intézmények számára a Clinical Evidence adatbázis. A tervek szerint körülbelül 40 felhasználói licence kerülhet kiosztásra. A hozzáférés ez esetben is az ágazati Portálon keresztül lesz lehetséges. A projekt keretében megvalósul a BMJ Publishing Group „clinical evidence” témájú 2500 oldalas zsebkönyvének magyar nyelvű kiadási jogainak megszerzése, és a magyar nyelvű kiadás előkészítése. A zsebkönyv egy rövidített összefoglaló, amelyet a teljes adatbázist tartalmazó CD-ROM egészít ki. Az ESZCSM támogatásával évente 300 példány kerül hazai intézményekbe. Mindemellett a tudásbázis terjesztése „train the trainers” képzés keretében történik, amely során ingyenes képzést kaphatnak a kórházak, orvoskarok, szakmai kollégiumok, országos intézetek, menedzserek, ápolói szakdolgozók és szakmai szervezetek, egészségpolitikai és finanszírozási közigazgatási szakemberek (kb. 200 fő). A részvétel feltétele a tudásbázishoz való hozzáférési jogosultságnak. eEgészség Programiroda VI. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia 2004. szeptember 17-19. Club Aliga, Balatonvilágos Bővebb felvilágosítás: Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség 2120 Dunakeszi, Fő út 75-81. Tel: (06-27) 341-809, 341-600 Fax: (06-27) 341-809 medicina2000@axelero.hu, www.medicina2000.hu LARIX Kiadó Kft. 1089 Budapest, Kálvária tér 3. Tel/Fax: (06-1) 333-2434, 210-2682 jarobeteg@larix.hu, larix@larix.hu, www.larix.hu 36 IME III. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2004. ÁPRILIS