IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

A betegek szerepe a magyar kórházi dolgozói teljesítményértékelési rendszerekben

 • Cikk címe: A betegek szerepe a magyar kórházi dolgozói teljesítményértékelési rendszerekben
 • Cikk angol címe: The role of patients in Hungarian hospital employee performance appraisal systems
 • Szerzők: Prof. Dr. Bakacsi Gyula, Sárga Norbert Zétény, Kása Richárd
 • DOI: https://doi.org/10.53020/IME-2022-205
 • Intézmények: Budapesti Gazdasági Egyetem, Pénzügyi és Számviteli Kar, Menedzsment tanszék, Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet Központi Fizioterápiás Osztály
 • Évfolyam: XXI. évfolyam
 • Lapszám: 2022. / 2
 • Hónap: június
 • Oldal: 37-42
 • Terjedelem: 6
 • Rovat: MENEDZSMENT
 • Alrovat: HUMÁN ERÔFORRÁS

Absztrakt:

A közelmúltban lezajlott egy országos felmérés a magyar, állami fenntartású kórházakban a dolgozói teljesítményértékelés gyakorlatáról. Ennek a kutatásnak a részeredményeként, jelen tanulmányunkban bemutatjuk a betegek szerepét a teljesítményértékelési rendszerekben. Feltérképeztük mindemellett – a nem célzottan a teljesítményértékeléshez kapcsolódó – a betegek véleményét tükröző, a betegelégedettségi felmérés észrevételeinek, eredményeinek a beépítését is az értékelésbe. Vizsgáltuk továbbá a minőségmenedzsment kapcsán, hogy a különböző intézményekben van-e minőségirányítási rendszer.
A kérdőívet a kórházak főigazgatóinak az állami fenntartó küldte ki papíralapon. A válaszadás önkéntes és anonim volt. A kitöltött kérdőíveket közvetlenül a kutatásban résztvevők kapták vissza, nem pedig a fenntartó. A kérdőívet összesen 31 kórház küldte vissza, a válaszadási arány 27% volt.
A felmérés során megállapítás nyert, hogy a betegek általi teljesítményértékelés nem számottevő mértékű a magyar kórházakban, bár véleményüket fontosabbnak tartják, mint az értékelttel azonos munkakörben dolgozó munkatársak véleményét. A teljesítményértékelést végző
résztvevő intézmények csupán 3%-nál működött a 360°-os értékelés, noha a felső vezetők több mint 60%-a szükségesnek tartja, hogy ténylegesen és ne csak formálisan működtessék a 360°-os értékelést. Ugyanakkor a betegelégedettségi vizsgálatok a kórházi működés szerves részei.

Angol absztrakt:

A national survey on employee performance appraisal practices in Hungarian state-run hospitals was recently conducted. As a partial result of this research, we present the role of patients in performance appraisal systems in our present study. In addition, we mapped the incorporation in to the evaluation the observations and results of the patient satisfaction survey, which do not specifically relate to the performance evaluation. We also
examined whether there is a quality management system in the various institutions in relation to quality management.
The data acquisition required for our research was implemented using the self-completion questionnaire method. Descriptive statistics were performed. In creating the questionnaire, in addition to their commendations in the literature, we also took into ac-count the results and experiences of our own previous research. The questionnaires were sent to the general directors of the hospitals in paper format. The response was voluntary
and anonymous. The completed questionnaires were returned directly to the research evaluators and not to the governing body. The questionnaire was returned by a total of 31 hospitals, with a response rate of 27%, thus covering 1/4 of the total population of Hungary. Taking into account the difficulties in accessing public sector institutions, especially hospitals, it can be said that this coverage can give an approximately complete picture
about the sector, and it is the largest sample among hospitals in Hungary.
During the survey, it was found that performance appraisal by patients is not significant in Hungarian hospitals, although their opinion is considered more important than the opinion of employees working in the same job as the employee. Only 3% of the participating institu tions carrying out performance appraisals had a 360° appraisal, although more than 60% of senior executives consider it necessary to operate in a practical manner instead of being only formal. Anyway, patient satisfaction surveys are an integral part of hospital operations.

Szerző Intézmény
Szerző: Prof. Dr. Bakacsi Gyula Intézmény: Budapesti Gazdasági Egyetem, Pénzügyi és Számviteli Kar, Menedzsment tanszék
Szerző: Sárga Norbert Zétény Intézmény: Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet Központi Fizioterápiás Osztály
Szerző: Kása Richárd Intézmény: Budapesti Gazdasági Egyetem, Pénzügyi és Számviteli Kar, Menedzsment tanszék

1] Sárga NZ: Teljesítményértékelés a Nagykőrösi Reha -
bilitációs Szakkórház és Rendelőintézet Központi Fizio -
terápiás Osztályán. IME Interdiszciplináris Magyar
Egész ségügy. XV. Évf. 8. Szám. 2016: 11-14.
[2] Patil AM, Dalvi CS: 720 Degree Performance Appraisal
Systems. International Journal of Trend in Scientific
Research and Development (IJTSRD), ISSN: 2456-
6470, Special Issue Fos-tering Innovation, Integration
and Inclusion Through Interdisciplinary Practices in
Management, March 2019: 4-8.
[3] Vanieri M, Ferré F, Giacomelli G, Nuti S: Explaining performance
in health care: How and when top management competencies make the difference. Health Care
Management Review 44(4),
DOI: 10.1097/HMR0000000000000164. 2017: 306-317.
[4] Talbot C: The Oxford Handbook of Public Management.
Oxford Handbooks Online.
DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199226443.003.0022.
Online Publication Date: Sep 2009: 1-32.
[5] Kucsma D: Teljesítménymenedzsment-fókuszú társadalmi
innováció a közszférában. Régiókutatás Szemle 1
sz. (DOI: 10.30716/RSZ/2019/1/3.) 2019: 30-39.
[6] Belicza É, Lám J: Egészségügyi minőségbiztosítás. Ebook.
„TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elekt -
ronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében”.
(Letöltve: 2015.09.20.) 2011.
[7] Ivády V: Az egészségügy közgazdaságának alapismeretei.
Oktatási Segédanyag. Semmelweis Egyetem,
Egész ségügyi Menedzserképző Központ, 2014.
[8] Adhikari A: Term Paper on 360 Degree Performance
Appraisal. Kathmandu University School of Manage -
ment, 2016: 3-16.
[9] Bakacsi Gy, Bokor A, Császár Cs és mtsai.: Stratégiai
emberi erőforrás menedzsment. Közgazdasági és Jogi
Könyvkiadó, Budapest, 1999: 45-46,181-238.
[10] Bokor A, Szőts-Kováts K, Csillag S és mtsai.:Emberi
Erőforrás Menedzsment. AULA Kiadó Kft. Budapest,
2009: 239-260.
[11] Karoliny M, Poór J: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv.
CompLex Kiadó Jogi és Üzletitartalom Szolgáltató
Kft, Budapest, 2010: 283-323.
[12] Belicza É, Lám J: Az egészségügyi szolgáltatók akkreditációs
rendszere: a BELLA projekt háttere. Egészség -
ügyi Gazdasági Szemle. 52. évfolyam, 1. szám, 2014:
2-6.
[13] Babbie E: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata.
Balassi Kiadó, Budapest, 1996: 111-136, 276-301.
[14] Kindler J, Papp O: Komplex rendszerek vizsgálata. Mű -
szaki Könyvkiadó, Budapest, 1977: 11-52.
[15] Sárga NZ: Eredmény megközelítésű dolgozói teljesítményértékelési
rendszerek a Dél-Alföldi Térség kórházaiban.
PEME XIV. PhD. – Konferencia. Elektronikus
könyv. ISBN:978-615-5709-01-2. 2017: 126-136.
[16] Petró Cs, Stréli-Klotz G: A teljesítménymenedzsment
humánfolyamatának működése a közszolgálat szervezetiben.
„Közszolgálati Humán Tükör 2013” résztanulmány.
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest,
2013.
[17] Sárga NZ, Kása R: The Role of the Employee in
Hungarian Hospital Performance Ap-praisal Systems.
European Journal of Mental Health. Vol 16 Issue 2;
(https://doi.org/10.5708/EJMH.16.2021.2.11). 2021: 210-
225.